ขอเชิญร่วมทำบุญวันมาฆบูชา 2561

กำหนดการ
บำเพ็ญกุศลในวันมาฆบูชา
ณ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน
วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561

วันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในพระพุทธศาสนา เรียกว่า “วันจาตุรงคสันนิบาต” เป็นวันประชุมสงฆ์ที่ สำคัญและเกิดมหัศจรรย์ ๔ ประการ คือ ๑. พระสงฆ์ที่มาประชุมล้วนแต่เป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา คือ เป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและมาประชุมโดยมิได้นัดหมาย ๒.พระสงฆ์ที่มาประชุมล้วนแต่เป็นพระอรหันตขีณาสพ ๓.พระสงฆ์ที่มาประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน ๑,๒๕๐ รูป ๔.วันประชุมนั้นตรงกับวันเพ็ญ ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ วันนั้น สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดง “โอวาทปาฏิโมกข์” ซึ่งเป็นหลักธรรมสำคัญยิ่งในพระพุทธศาสนา

วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน กลุ่มยุวพุทธิกะฯ และสมาคมชาวพุทธอังกฤษ (LBA) ได้ร่วม กันจัดงาน วันมาฆบูชาขึ้น เพื่อน้อมระลึกถึงพระรัตนตรัย และเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้บำเพ็ญกุศลในวันมาฆบูชา ดังกำหนดการต่อไปนี้

กำหนดการ

เวลา ๐๙.๓๐ น.     พุทธศาสนิกชนพร้อมกันหน้าพระอุโบสถ

เวลา ๑๐.๐๐ น.     ประธานกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย

เวลา ๑๐.๐๕ น      เดินประทักษิณรอบพระอุโบสถ ๓ รอบ เข้าสู่พระอุโบสถ

เวลา ๑๐.๓๐ น.     ร่วมไหว้พระสวดมนต์ สมาทานเบญจศีล ฟังพระธรรมเทศนา (ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ) และตักบาตรอาหารแห้ง

เวลา ๑๑.๐๐ น.     ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนา

เวลา ๑๒.๐๐ น.     พุทธศาสนิกชนรับประทานอาหาร

เวลา ๑๓.๐๐ น.     แสดงธรรมภาษาอังกฤษ

เวลา ๑๔.๐๐ น.     แสดงปาฐกถาธรรม (ภาษาอังกฤษ) โดยวิทยากรรับเชิญ

เวลา ๑๕.๐๐ น.     ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน สวดมนต์ แผ่เมตตา

เวลา ๑๕.๓๐ น.     ดื่มน้ำชา กาแฟ และปิดงาน

จึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ไปร่วมงานบำเพ็ญกุศลในวันมาฆบูชาตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน
กลุ่มยุวพุทธิกะแห่งสหราชอาณาจักร
โทร: 020 8946 1357 แฟกซ์: 020 8944 5788
สายด่วน
07447 932 217

Posted in UPCOMING.