บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561

SUMMER NOVICES MONKS PROJECT 2018 AT WAT BUDDHAPADIPA LONDON 4-12 AUGUST 2018

สามเณร คือ เหล่ากอของพระสมณะ การส่งเสริมให้กุลบุตรชาย เข้าบวช หรือ บรรพชาในพระพุทธศาสนานั้น เป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา สร้างประสบการณ์ให้กุลบุตรเข้าถึงประวัติความเป็นมาของพระบรมศาสดา ผู้เป็นบรมครูของมนุษย์โลก คณะสงฆ์วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน ตระหนักในภาระหน้าที่สร้างศาสนทายาท จึงกำหนดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 4-12 สิงหาคม 2561 โดยเปิดรับสมัครเยาชนชายอายุ 10-15 ปี เข้ารับการบรรพชา

ผู้ปกครองท่านใดประสงค์จะให้บุตรชายเข้ารับการบรรพชาในครั้งนี้ ติดต่อสอบถามและแจ้งความจำนงได้ที่ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน โทร. 0208 9461357 หรือทางอีเมล buddhapadipa@live.com

ใบสมัคร Application form

กำหนดการ Programme

Posted in ข่าวสารในลานวัด.