พิธีทำบุญเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันอาสาฬหบูชา-Asalha Puja Day Ceremony 2019”

คณะสงฆ์วัดพุทธปทีป และคณะอุบาสก อุบาสิกา จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญแก่ชาวพุทธทั่วโลก เพราะน้อมรำลึกถึงครั้งพุทธกาล ที่พระพุทธองค์ ได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์แรก -ธัมมจักกัปปวัตนสูตร- แก่พระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 หรือ นักบวชกลุ่มแรก ที่เมื่อได้ฟังธรรมจบแล้วขอบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา หรืออีกนัยหนึ่งคือวันพระรัตนตรัยครบสมบูรณ์คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

 
เมื่อกาลสมัยวันสำคัญวนมาบรรจบครบรอบอีกครั้ง จึงเป็นสิ่งที่ชาวพุทธจักหันมาดูแลและส่งเสริมให้กิจกรรมดังกล่าวดำเนินต่อไปและอยู่คู่พุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวต่างชาติที่นับถือพระพุทธศาสนา
 
ฉะนั้น วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นี้ จักได้เห็นพลังศรัทธา และพลังความสามัคคีของชาวพุทธที่มีต่อพระพุทธองค์ ได้เดินทางไปร่วมแสดงความนอบน้อมและรำลึกนึกถึงพระพุทธองค์ โดยพร้อมเพรียงกันดังกำหนดการนี้

กำหนดการ

Posted in Uncategorised.