ภาพกิจกรรมบวชศีลจาริณีประจำปี 2560 ชุดที่ -1-

คณะศีลจาริณีประจำปี 2560


คณะศีลจาริณีประจำปี 2560


คณะศีลจาริณีประจำปี 2560

คณะศีลจาริณีประจำปี 2560

คณะศีลจาริณีประจำปี 2560

คณะศีลจาริณีประจำปี 2560

คณะศีลจาริณีประจำปี 2560

คณะศีลจาริณีประจำปี 2560

คณะศีลจาริณีประจำปี 2560

คณะศีลจาริณีประจำปี 2560

คณะศีลจาริณีประจำปี 2560

Posted in ภาพกิจกรรม.