สุขปนทุกข์ ปลุกความเป็นเราเช้าจรดค่ำ

ความสุข (Happiness) ความทุกข์ (Unhappiness) คือ สภาวะที่ปรากฏขึ้นบนความเป็น “ตัวเรา” อย่างทัดเทียม มิอาจหลบหลีกได้

เมื่อความสุขปรากฏขึ้น ความทุกข์ก็ดับไปชั่วขณะ และปรากฏชัดที่ใจเป็นเบื้องต้น ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปมาเป็นวัฏจักร สภาวะที่ปรากฏนี้ จะช่วยทำให้การปฏิบัติภาระหน้าที่ ผ่านการไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วน ระมัดระวังดี โดยไม่เอนเอียงหวั่นไหว ไม่ไล่ตามความสุข หรือผลักไสความทุกข์ จนรู้สึกเหนื่อยเปล่า

ความสุขที่สมบูรณ์นั้น วัดได้จากสุขภาพที่แข็งแรง และจิตใจที่ร่าเริงเบิกบาน หากปราศจากสองข้อแม้ย่อมแปลได้ว่า “ชีวิตเรา” มีความทุกข์เข้ามาปะปนมากกว่าความสุข ฉะนั้น “สุขปนทุกข์” จึงปลุกทุกเพศ ทุกวัย ให้สำเหนียกรู้ว่า “อย่าประมาท” นั่นเอง (อมรสุทฺธิ ภิกฺขุ)

Posted in ข้อธรรมนำชีวิต.