มองเขา แก้ (ไข) ที่เรา


การมองสิ่งต่างๆ รอบตัว จะเห็นทั้งความเหมือนกันและความต่างกันหลายระดับ ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ สิ่งปลูกสร้าง หรือแม้กระทั่งมนุษย์ด้วยกัน

“มองเขาแก้ไขที่เรา” มุ่งไปที่ตัวบุคคลเป็นสำคัญ เพราะแต่ละคนมี่ต้นทุนชีวิตไม่เหมือนกัน การเพ่งมองออกไป จึงควรอยู่ในหลักการที่ว่า “มองเป็น เห็นประโยชน์ มองไม่เป็น เห็นโทษ”

คนอื่นที่เรากำลังมอง อาจมีการศึกษาดีกว่าเรา มีอาชีพการงานมั่นคงกว่า มีครอบครัวที่อบอุ่นกว่า มีสถานภาพทางสังคมที่แข็งแรงกว่า มีรูปแบบการใช้ชีวิตที่ดูโดดเด่นกว่า มีความเป็นผู้นำได้ดีกว่า มีทัศนคติต่อโลกและเพื่อนมนุษย์ดีกว่า เป็นต้น ความได้เปรียบดังกล่าว บ่งชี้ความเป็นต่อโดยปริยาย หากทำการเปรียบเทียบ

การรู้จักมองเขา แล้วเราเก็บสาระสำคัญมาเป็นแรงขับเคลื่อนตัวเอง ปรับปรุงตนเอง แก้ไขข้อบกพร่อง อีกทั้งตั้งปณิธานว่า “เราก็พัฒนาได้” จึงเป็นการมองที่ไม่ด้อยค่า ไม่สูญเปล่า และไร้ซึ่งความรู้สึกกดทับ เพราะต้นทุนที่เรามีอยู่ ทัดเทียมกับเขาไม่ได้เลย

เมื่อครั้งพุทธกาล อุปติสสะมาณพ ผู้ยังหนุ่มแน่น เกิดความเบื่อหน่ายต่อการใช้ชีวิตแบบเดิม ๆ ทุกวัน ได้ชวน โกลิตะ เพื่อนสนิท ออกเที่ยวหาสัจธรรมชีวิต เบื้องต้นทำข้อตกลงกันว่า หากใครพบเห็นก่อนแล้ว จะต้องบอกกันและกัน มิให้ปกปิดหรือทิ้งข้อตกลงนี้เสีย

มาณพหนุ่มทั้งสองได้แยกทางกันเสาะหาวิธีการใช้ชีวิตแบบใหม่อยู่พักใหญ่ อุปติสสะมาณพ ได้พบกับพระสมณะรูปหนึ่ง ซึ่งกำลังเดินรับบิณฑบาตในหมู่บ้าน ภาพที่ปรากฏต่อสายตาคู่นั้น สะกดใจเขายิ่งนัก เป็นภาพของนักบวชที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อน สมบูรณ์ด้วยสมณะสังวรณ์ทุกย่างก้าว

อุปติสสะมาณพนั่งรอจนกว่า พระสมณะท่านรับบิณฑบาตและฉันจังหันจนเสร็จ แล้วเข้าไปกราบสอบถามความเป็นมา ใคร คือ ครูและครูของท่านได้สอนอะไรบ้าง?

คำตอบง่ายๆ ที่ได้ฟัง กลายเป็นแรงผลักดันให้อุปติสสะมาณพ อยากเดินทางไปยังสำนักครูของท่านพระสมณะในวันนั้น แต่ด้วยสัจจะที่ให้ไว้กับเพื่อน จึงต้องหวนกลับไปยังเส้นทางที่แยกจากกัน และได้พบกับโกลิตะ เล่าเรื่องที่ตนเองพบกับพระสมณะ ได้ฟังสิ่งที่ท่านบอก จึงทราบว่าครูของท่านนั้นอยู่ที่ไหน

อุปติสสะและโกลิตะ ออกเดินทางมุ่งหน้าไปจนถึงสำนักของ “ครู” ที่พระสมณะท่านได้แนะนำ และบุคคลที่สองหนุ่มได้พบเห็นครั้งนี้ คือ พระสมณโคดม บรมครูเอกของโลกนั่นเอง ทั้งสองได้ฟังคำสอนอย่างละเอียดละออ ขอรับการอุปสมบท แล้วปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด จนได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ และรับการยกย่องให้เป็นพระอัครสาวกเบื้องขวา พระอัครสาวกเบื้องซ้าย ในที่สุดได้รับการขนานนามใหม่ว่า “พระสารีบุตร และ พระโมคคัลลานะ” ข้างพระวรกายของพระพุทธองค์

นี่คือตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นว่า พระอัครสาวกทั้งสองนั้น ใช้ “การมอง” หรือ “การได้เห็น” ยกระดับความตั้งใจขึ้นสู่การแสวงหา การเรียนรู้ การพัฒนา จนสามารถเข้าถึงเป้าหมายสำคัญดังปณิธานที่ตั้งไว้ได้จริง

คนเราก็เช่นกัน หากรู้จักมองและสังเกตสิ่งที่รายล้อม โดยไม่ละเลยความสำคัญ อาจเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นห้องเรียนที่สามารถพลิกชีวิตครั้งใหญ่ได้ แม้ไม่ยิ่งใหญ่เทียมเท่า แต่เราก็ไม่ปิดกั้น ไม่ข้ามผ่านความน่าจะเป็น เพียงเพราะรู้สึกว่า ไม่อยากลอง ไม่อยากเสี่ยง ไม่อยากเพลี่ยงพล้ำ และไม่อยากบอบช้ำอย่างที่เคยเป็น แล้วการเห็นทุกสิ่งอย่างจะเกิดคุณประโยชน์และมีประสิทธิภาพได้อย่างไร

มองเขาแก้ไขที่เรา จึงเหมือนคันธนูที่ตัวเราต้องลองจับและฝึกยิงให้ถูกเป้าที่อยู่ห่าง บางลูกก็โดน บางลูกก็ยิงพลาด แต่ไม่ทุกครั้ง และแต่ละครั้งที่โก่งคันธนูยิง เราเห็นข้อบกพร่องครั้งก่อนบ้างไหม แล้วได้นำมาปรับปรุงการยิงครั้งใหม่ให้ดีขึ้นด้วยหรือไม่ เพราะแต่ละลูกที่ยิงออกไป ต้องไม่สูญเปล่าและไม่ควรออกห่างจากเป้าหมายที่เรามุ่งหวัง (อมรสุทฺธิ ภิกฺขุ)

เพราะการให้ ใจจึงยิ้มได้อย่างสง่างาม

มอบดอกไม้ 9 ดอก บอกรักแม่เราให้ก้องโลก

เมื่อ “ให้” แล้วใจยิ้ม ย่อมดีกว่า “อิ่ม” แล้วใจบูด

การให้ คือ วิธีการข่มโลภะจิต (จิตที่ยึด หวง และเหนี่ยวรั้งเพื่อตัวเอง) ที่พระพุทธองค์ทรงปรารภเรื่องดังกล่าวเมื่อครั้งพุทธกาล ทรงเรียกจิตประเภทนี้ว่า มัจเฉรจิต – จิตตระหนี่

“จิต” จะคิดดีงามหรือเลวปานใด เมื่อไม่ปรากฎเป็นการกระทำ ใครก็มิอาจล่วงรู้ เว้นแต่เจ้าตัว จะรู้เองว่าขณะนั้น มีสภาวะจิตเป็นคิดบวกหรือคิดลบ ยิ้มกริ่ม เศร้าซึม หรือวิตกกังวลเรื่องใด เรื่องนั้นๆ จะปรากฏชัดในใจของผู้ที่คิดก่อนคนอื่นเสมอ

เมื่อจิต คิดจะให้และแบ่งปันแก่ผู้อื่น เช่นการให้ข้าวของ การให้อภัย การให้ความรัก ความปรารถนาดี การให้ความเอื้อเฟื้อ ให้ความเกื้อกูลกัน บานประตูแห่งความเบิกบานและความปลื้มปีติ จะถูกเปิดออกจนกลายเป็นใจยิ้ม เป็นความสง่างามในเรือนใจ ตามนัยคำสอนของพระพุทธองค์

ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของผู้รับ เป็นการให้อย่างมีเหตุผล เหมาะควรต่อสถานการณ์และสถานภาพ มิใช่เพราะซ่อนเงาผลประโยชน์ มากกว่าการผดุงคุณธรรมของผู้ให้ คือ ความมีใจอารีย์ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน  (อมรสุทฺธิ ภิกฺขุ)

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศล

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อบูรณะซ่อมแซมหลังคาพระอุโบสถหลังแรกในทวีปยุโรป ในวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560 I ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน โทร. +44 (0) 208 946 1357 I buddhapadipa@live.com

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อบูรณะซ่อมแซมหลังคาพระอุโบสถหลังแรกในทวีปยุโรป ในวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560 I ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน โทร. +44 (0) 208 946 1357 I buddhapadipa@live.com

ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2560

ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2560 (2017)

ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2560 (2017)

kidday2017-28

ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2560 วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน โดย คณะครูและผู้ปกครองนักเรียน รร.พอ.วัดพุทธปทีป

kidday2017-26

ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2560 วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน โดย คณะครูและผู้ปกครองนักเรียน รร.พอ.วัดพุทธปทีป

kidday2017-25

ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2560 วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน โดย คณะครูและผู้ปกครองนักเรียน รร.พอ.วัดพุทธปทีป // สามทหารเสือ //

kidday2017-23

ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2560 วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน โดย คณะครูและผู้ปกครองนักเรียน รร.พอ.วัดพุทธปทีป

kidday2017-22

ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2560 วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน โดย คณะครูและผู้ปกครองนักเรียน รร.พอ.วัดพุทธปทีป // เก้าอี้ตนตรี //

kidday2017-21

ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2560 วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน โดย คณะครูและผู้ปกครองนักเรียน รร.พอ.วัดพุทธปทีป // เก้าอี้ดนตรี //

kidday2017-20

ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2560 วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน โดย คณะครูและผู้ปกครองนักเรียน รร.พอ.วัดพุทธปทีป

kidday2017-19

ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2560 วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน โดย คณะครูและผู้ปกครองนักเรียน รร.พอ.วัดพุทธปทีป

ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2560 วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน โดย คณะครูและผู้ปกครองนักเรียน รร.พอ.วัดพุทธปทีป //

kidday2017-17

ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2560 วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน โดย คณะครูและผู้ปกครองนักเรียน รร.พอ.วัดพุทธปทีป // เกมส์กระซิบส่งข่าว//

kidday2017-16

ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2560 วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน โดย คณะครูและผู้ปกครองนักเรียน รร.พอ.วัดพุทธปทีป // เกมส์กระซิบส่งข่าว//

ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2560 วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน โดย คณะครูและผู้ปกครองนักเรียน รร.พอ.วัดพุทธปทีป

kidday2017-14

ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2560 วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน โดย คณะครูและผู้ปกครองนักเรียน รร.พอ.วัดพุทธปทีป

ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2560 วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน โดย คณะครูและผู้ปกครองนักเรียน รร.พอ.วัดพุทธปทีป

ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2560 วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน โดย คณะครูและผู้ปกครองนักเรียน รร.พอ.วัดพุทธปทีป

kidday2017-9

ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2560 วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน โดย คณะครูและผู้ปกครองนักเรียน รร.พอ.วัดพุทธปทีป

kidday2017-8

ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2560 วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน โดย คณะครูและผู้ปกครองนักเรียน รร.พอ.วัดพุทธปทีป

kidday2017-7

ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2560 วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน โดย คณะครูและผู้ปกครองนักเรียน รร.พอ.วัดพุทธปทีป // ทำบุญตักบาตรภาคเช้า //

kidday2017-6

ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2560 วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน โดย คณะครูและผู้ปกครองนักเรียน รร.พอ.วัดพุทธปทีป // ทำบุญตักบาตรภาคเช้า //

kidday2017-5

ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2560 วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน โดย คณะครูและผู้ปกครองนักเรียน รร.พอ.วัดพุทธปทีป // ทำบุญตักบาตรภาคเช้า //

ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2560 วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน โดย คณะครูและผู้ปกครองนักเรียน รร.พอ.วัดพุทธปทีป // ทำบุญตักบาตรภาคเช้า //

kidday2017-3

ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2560 วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน โดย คณะครูและผู้ปกครองนักเรียน รร.พอ.วัดพุทธปทีป // ทำบุญตักบาตรภาคเช้า //

kidday2017-2

ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2560 วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน โดย คณะครูและผู้ปกครองนักเรียน รร.พอ.วัดพุทธปทีป // ทำบุญตักบาตรภาคเช้า //

ประมวลภาพกิจกรรม วันเด็ก ประจำปี พ.ศ. 2560 วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน

ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2560 วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน โดย คณะครูและผู้ปกครองนักเรียน รร.พอ.วัดพุทธปทีป // ทำบุญตักบาตรภาคเช้า //

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศล

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศล บูรณะพระอุโบสถวัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศล บูรณะพระอุโบสถวัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน

BREAK2558

 

ผ่านเวลามาร่วม ๓๕ ปี พระอุโบสถทรงไทยหลังนี้ มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ และเป็นวัดไทยแห่งแรกในทวีปยุโรป สร้างขึ้นด้วยพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวไทยทั่วทุกหนแห่ง ยิ่งไปกว่านั้น ยังเป็นพระอารามในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดังเป็นที่ทราบโดยทั่วกัน บัดนี้ พระอุโบสถทรงไทยจตุรมุข เกิดการชำรุดทรุดโทรมด้วยสภาพอากาศ บวกกับเวลาที่ล่วงเลยมาเนิ่นนาน จำเป็นต้องเร่งซ่อมแซมบูรณะเป็นการด่วน ทว่าทางวัดยังขัดสนเรื่องทุนดำเนินการ แม้จะมีหลายฝ่ายยื่นมือเข้ามาช่วย แต่ยังไม่เพียงพอต่อการดำเนินการได้ จึงขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายได้ร่วมกันสร้างมหากุศลครั้งนี้ น้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านให้ประจักษ์ต่ออารยประเทศตราบนานเท่านั้น // ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0208 946 1357 |0208 971 9790 (พระมหาภาสกร ปิโยภาโส) | 077717 475 789 (พระอาจารย์สุทัศน์ อมรสุทฺธิ) หรือที่ www.padipa.org

%e0%b8%98%e0%b8%99%e0%b8%84

สำหรับรายละเอียดการทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลครั้งนี้ ทางวัดยังมิได้ตกลงและหารืออย่างเป็นทางการว่า จะเป็นวันที่อะไรในเดือน มิถุนายน หรือ เดือน สิงหาคม ปี พ.ศ. 2560 นี้ หากได้ทำการประชุมเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งให้ทุกท่านทราบโดยทางจดหมาย หรือ ทางอีเมลทันที สำหรับท่านประสงค์จะบริจาคร่วมทำบุญล่วงหน้า ก็สามารถทำได้โดยตรงที่วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน (โปรดขอรับใบอนุโมทนาบัตรทุกครั้ง) หรือ จะทำการโอนผ่านบัญชีธนาคาร (เพื่อความสะดวก) ก็ทำได้เช่นกัน โดยดูรายละเอียดดังนี้

  • Account Name : The Buddhapadipa Temple Trust
  • Account Number : 17855103
  • Sort Code : 60-93-98
  • BANGKOK BANK (LONDON)

เมื่อดำเนินการโอนผ่านทางธนาคารเรียบร้อย กรุณาแจ้งการโอนของท่านไปยังวัดผ่านทางข้อความ (Text Message) ที่เบอร์โทรศัพท์ 07717 475 789 หรือโทรแจ้งที่เบอร์ 0208 946 1357 เพื่อรับทราบ และออกใบอนุโมทนาบัตรให้

ประมวลภาพการสวดมนต์ภาพข้ามปี

ภาพกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี (สาธยายพุทธคุณ ธัมมคุณ และสังฆคุณ) ต่อด้วยบทธัมมจักกัปปวัตนสูตร

ภาพกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี (สาธยายพุทธคุณ ธัมมคุณ และสังฆคุณ) ต่อด้วยบทธัมมจักกัปปวัตนสูตร

ภาพกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี (สาธยายพุทธคุณ ธัมมคุณ และสังฆคุณ) ต่อด้วยบทธัมมจักกัปปวัตนสูตร

ภาพกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี (สาธยายพุทธคุณ ธัมมคุณ และสังฆคุณ) ต่อด้วยบทธัมมจักกัปปวัตนสูตร

ภาพกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี (สาธยายพุทธคุณ ธัมมคุณ และสังฆคุณ) ต่อด้วยบทธัมมจักกัปปวัตนสูตร

ภาพกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี (สาธยายพุทธคุณ ธัมมคุณ และสังฆคุณ) ต่อด้วยบทธัมมจักกัปปวัตนสูตร

ภาพกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี (สาธยายพุทธคุณ ธัมมคุณ และสังฆคุณ) ต่อด้วยบทธัมมจักกัปปวัตนสูตร

ภาพกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี (สาธยายพุทธคุณ ธัมมคุณ และสังฆคุณ) ต่อด้วยบทธัมมจักกัปปวัตนสูตร

ภาพกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี (สาธยายพุทธคุณ ธัมมคุณ และสังฆคุณ) ต่อด้วยบทธัมมจักกัปปวัตนสูตร

ภาพกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี (สาธยายพุทธคุณ ธัมมคุณ และสังฆคุณ) ต่อด้วยบทธัมมจักกัปปวัตนสูตร

ภาพกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี (สาธยายพุทธคุณ ธัมมคุณ และสังฆคุณ) ต่อด้วยบทธัมมจักกัปปวัตนสูตร

ภาพกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี (สาธยายพุทธคุณ ธัมมคุณ และสังฆคุณ) ต่อด้วยบทธัมมจักกัปปวัตนสูตร

ภาพกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี (สาธยายพุทธคุณ ธัมมคุณ และสังฆคุณ) ต่อด้วยบทธัมมจักกัปปวัตนสูตร

ภาพกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี (สาธยายพุทธคุณ ธัมมคุณ และสังฆคุณ) ต่อด้วยบทธัมมจักกัปปวัตนสูตร

ภาพกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี (สาธยายพุทธคุณ ธัมมคุณ และสังฆคุณ) ต่อด้วยบทธัมมจักกัปปวัตนสูตร

ภาพกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี (สาธยายพุทธคุณ ธัมมคุณ และสังฆคุณ) ต่อด้วยบทธัมมจักกัปปวัตนสูตร

ภาพกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี (สาธยายพุทธคุณ ธัมมคุณ และสังฆคุณ) ต่อด้วยบทธัมมจักกัปปวัตนสูตร

ภาพกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี (สาธยายพุทธคุณ ธัมมคุณ และสังฆคุณ) ต่อด้วยบทธัมมจักกัปปวัตนสูตร

ภาพกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี (สาธยายพุทธคุณ ธัมมคุณ และสังฆคุณ) ต่อด้วยบทธัมมจักกัปปวัตนสูตร

ภาพกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี (สาธยายพุทธคุณ ธัมมคุณ และสังฆคุณ) ต่อด้วยบทธัมมจักกัปปวัตนสูตร

ภาพกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี (สาธยายพุทธคุณ ธัมมคุณ และสังฆคุณ) ต่อด้วยบทธัมมจักกัปปวัตนสูตร

ภาพกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี (สาธยายพุทธคุณ ธัมมคุณ และสังฆคุณ) ต่อด้วยบทธัมมจักกัปปวัตนสูตร

ภาพกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี (สาธยายพุทธคุณ ธัมมคุณ และสังฆคุณ) ต่อด้วยบทธัมมจักกัปปวัตนสูตร

ภาพกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี (สาธยายพุทธคุณ ธัมมคุณ และสังฆคุณ) ต่อด้วยบทธัมมจักกัปปวัตนสูตร

กิจกรรมวันเด็กปี พ.ศ. 2560 (2017)

MYTEMPLE_LOGO

กำหนดการวันเด็ก
(Children’s Day 2017)
วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2560
ณ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน

 

Childrend's Day Activities 2017 At Wat Buddhapadipa London 8-01-2017

Childrend’s Day Activities 2017 At Wat Buddhapadipa London 8-01-2017

 ภาคเช้า (ที่กุฎิสงฆ์)

 เวลา 10.00 – 11.45 น.      

ประกอบพิธีทางศาสนา สวดมนต์ไหว้พระ สมาทานเบญจศีล ทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง และถวายภัตตาหารเพล (ท่านผู้ปกครองสามารถนำอาหารแห้งมาร่วมทำบุญตักบาตร และอาหารที่ปรุงสุก ขนมหวาน ผลไม้ มาร่วมถวายภัตตาหารเพล)

 

ภาคบ่าย (ที่พระอุโบสถชั้นล่าง)

 11.00 – 11.50 น.       ผู้ปกครอง คณะครูอาสา และเจ้าหน้าที่โรงเรียนมาช่วยกันจัดสถานที่เตรียมความพร้อมใต้ถุนพระอุโบสถ

12.00 – 13.00 น.       รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันที่ใต้ถุนพระอุโบสถ

13.00 – 13.15 น.       พระอาจารย์ใหญ่กล่าวเปิดงานและให้โอวาท

13.15 – 13.30 น.       คุณจันทร พันธา ประธานกลุ่มผู้ปกครองกล่าวต้อนรับ

ผู้ปกครองและเด็กที่มาร่วมกิจกรรม

13.30 – 15.30 น.       เด็กร่วมกันเล่นเกมส์

15.30 น.                   ปิดกิจกรรม และร่วมกันทำความสะอาดจัดสถานที่ให้

สะอาดเรียบร้อย

16.00 น.                   เดินทางกลับเคหะสถานของตน

 

หมายเหตุ:  เด็กที่มาร่วมกิจกรรมทุกคน กรุณาลงชื่อกับเจ้าหน้าที่บริเวณโต๊ะลงทะเบียน เมื่อเข้าไปร่วมกิจกรรมภาคบ่ายที่ใต้ถุนพระอุโบสถ   // หากท่านผู้ปกครองท่านใด ประสงค์จะนำของขวัญมามอบให้เด็ก กรุณาแจ้งให้ จนท.รร.พอ. ทราบ (07850 351 194 คุณพิมพ์นิภา) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่      โทร. 0208 946 1357 | 07717 475 789

พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) 2560

พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ล้นเกล้า รัชกาลที่ ๙ ของปวงชนชาวไทย

พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ล้นเกล้า รัชกาลที่ ๙ ของปวงชนชาวไทย

คณะสงฆ์วัดพุทธปทีป สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน ร่วมกับปวงชนชาวไทยในสหราชอาณาจักร ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันอาทิตย์ที่ 22 เดือน มกราคม พุทธศักราช 2560 เวลา 09.30 น. ถึง เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป  // ทางวัดจัดให้มีพิธีสดับปกรณ์ (สวดมาติกาบังสุกุล) ในภาคบ่าย เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ถวายผ้าไตรจีวรจำนวน 109 ไตร ท่านใดประสงค์จะร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตร เจ้าภาพภัตตาหารสำหรับถวายพระสงฆ์ หรือ เจ้าภาพโรงทาน กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่วัดพุทธปทีป โทร. 0208 9461357 | 0208 971 9790 | 07717 475 789

 

กำหนดการบำเพ็ญบุญ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สตมวาร (ครบ 100 วัน) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กำหนดการบำเพ็ญบุญ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สตมวาร (ครบ 100 วัน) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

 

กำหนดการบำเพ็ญบุญ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สตมวาร (ครบ 100 วัน) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กำหนดการบำเพ็ญบุญ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สตมวาร (ครบ 100 วัน) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

บุญทอดกฐิน-ลอยกระทง 2559

Kathina -Robe offering ceremony - will take place on the 13rd NOV 2016 at Wat Buddhapadipa Temple Lonon

Kathina -Robe offering ceremony – will take place on the 13rd NOV 2016 at Wat Buddhapadipa Temple Lonon

กำหนดการงาน
ทอดผ้าพระกฐินพระราชทานและลอยกระทง
ณ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน
วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
*********
BREAK2558
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชทานผ้าพระกฐิน แก่กลุ่มยุวพุทธิกะแห่งสหราชอาณาจักร และประชาชนชาวไทยในสหราชอาณาจักร ซึ่งมี เอกอัครราชทูตไทย เป็นประธาน นำไปทอดถวายแด่พระสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน ในวันอาทิตย์ที่ ๑๓พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ในงานนี้ได้จัดให้มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย การประกวดนางนพมาศ และออกร้านขายอาหารไทย สินค้าไทย ดังที่ได้ทำมาเป็นประจำทุกปี

กำหนดการ
เวลา ๐๙.๐๐ น. ตั้งองค์ผ้าพระกฐินในพระอุโบสถ วัดพุทธปทีป
เวลา ๐๙.๓๐ น. อุบาสกอุบาสิกาและประชาชนพร้อมกันในพระอุโบสถ
เวลา ๑๐.๐๐ น. ประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐิน – พระสงฆ์กรานกฐินและอนุโมทนา
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
เวลา ๑๓.๐๐ น. เริ่มการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยบนเวที และการประกวดนางนพมาศ
เวลา ๑๖.๐๐ น. ประกอบพิธีลอยกระทงที่สระน้ำ

จึงขอเชิญพี่น้องชาวไทยในสหราชอาณาจักร และพุทธศาสนิกชนทุกท่าน มาร่วมบำเพ็ญกุศลทอดผ้าพระกฐินฯ ลอยกระทง และชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย การประกวดนางนพมาศ, ชิมรสอาหารไทย ซื้อสินค้าไทย ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวนั้นโดยพร้อมเพรียงกัน ท่านที่มีกุศลศรัทธาไม่มีเวลาไปร่วมบำเพ็ญกุศลทอดผ้าพระกฐินได้ ขอเชิญบริจาคปัจจัยด้วยการส่งเช็ค ร่วมทำบุญโดยสั่งจ่ายในนามวัดพุทธปทีป “The Buddhapadipa Temple Trust”

วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน
14 Calonne Road, Wimbledon, London SW19 5HJ
Tel: 020 8946 1357, 020 8971 9790 (กดต่อเลขไหนก็ได้)
http://www.padipa.org/
E-mail: bpp@padipa.org
Facebook: Wat Buddhapadipa London

BREAK2558

ROYAL KATHINA ROBE OFFERING CEREMONY
AND LOY-KRATONG FESTIVAL
The Buddhapadipa Temple
Sunday 13th November 2016

*********

The Buddhapadipa Temple has a great pleasure in announcing that the Royal Kathina Robe Offering Ceremony and the Loy-Kratong Festival will be held at the Buddhapadipa Temple, 14 Calonne Road, Wimbledon, London SW19 5HJ on Sunday 13th November 2016. The programme is as follows:

PROGRAMME

Sunday 13th November 2016
09.00 am Arranging the Royal Kathina Robe in the Main Temple
09.30 am Gathering in the Main Temple
10.00 am Offering the Royal Kathina Robe to the Sangha of monks
11.00 am Offering lunch to the Venerable Monks
13.00 pm Cultural Performances followed by Miss Nopamasa Contest
16.00 pm The Loy-Kratong Festival will be held at the Lake

All are cordially welcome and please feel free to bring your friends and family members. All proceeds will go to the Temple Fund. If you are unable to attend the Kathina ceremony and Loy Kratong Festival on the day, but wish to make contribution to the Temple, please make a cheque payable to The Buddhapadipa Temple Trust and send it to the address as shown below.

The Buddhapadipa Temple
14 Calonne Road, Wimbledon, London SW19 5HJ
Tel: 020 8946 1357, 020 8971 9790 (any Ext. number)
www.watbuddhapadipa.org
E-mail: buddhapadipa@live.com
Facebook: Buddhapadipa Temple

BREAK2558

วันทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ 2559

พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเทศนาแก่ประชาชนอยู่เป็นประจำ ณ นครสาวัตถี จนมีประชาชนจำนวนมากหันมาเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา จึงเป็นเหตุทำให้เหล่าเดียรถีย์เสื่อมลง (เดียรถีย์ หมายถึง นักบวชประเภทหนึ่งมีมาก่อนพระพุทธศาสนาและเป็นปฏิปักษ์ต่อพระพุทธศาสนาอย่าง ยิ่ง มีพุทธบัญญัติว่า หากเดียรถีย์จะมาขอบวชในพระพุทธศาสนาต้องมารับการฝึก เพื่อตรวจสอบว่ามีความเลื่อมใสแน่นอนเสียก่อน เรียกว่า ติตถิยปริวาส) พวกเดียรถีย์เดือดร้อนจึงคิดหาวิธีที่จะทำลายพระพุทธศาสนาโดยการกล่าวร้าย พระพุทธเจ้า สาวก แต่ประชาชนก็ยังเลื่อมใสศรัทธาเหมือนเคยในที่สุดเดียรถีย์จึงใช้อุบายทำลาย พระพุทธศาสนาโดยการใช้พุทธบัญญัติที่ว่า “พระพุทธเจ้าและเหล่าสาวกสิ้นท่าหมดอิทธิฤทธิ์ แล้วงดการแสดง ตรงข้ามกับเหล่าคณาจารย์เดียรถีย์ ซึ่งมีปาฏิหาริย์อบรมมั่นคงเต็มที่และมีความพร้อมที่จะแสดงให้เห็นได้ทุก เมื่อถ้าไม่เชื่อก็เชิญพระพุทธเจ้ามาแสดงปาฏิหาริย์แข่งกันก็ย่อมได้เพื่อ พิสูจน์ว่าใครจะเก่งกว่าใคร “

ฝ่ายพระพุทธเจ้าและสาวกก็เงียบเฉย เดียรถีย์จึงกล่าวร้ายหนักอีกว่า “พระพุทธเจ้าไม่มีความสามารถในการแสดงอิทธิฤทธิ์” เมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบจึงคิดใคร่ครวญและตัดสินใจที่จะแสดงปาฏิหาริย์ให้ พวกเดียรถีย์ได้ประจักษ์เพื่อไม่ให้พระพุทธศาสนาโดนย่ำยี โดยพระองค์ได้ประกาศว่าจะแสดงยมกปาฏิหาริย์ ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ณ ใต้ต้นมะม่วง เมื่อฝ่ายเดียรถีย์รู้ ความดังนั้นจึงแบ่งพวกให้ไปทำลายต้นมะม่วงทุกต้นในเมืองสาวัตถี อีกพวกก็ช่วยกันสร้างมณฑปเพื่อแสดงปาฏิหาริย์ของตน และประกาศให้ประชาชนมาชมความล้มเหลวของพระพุทธองค์ เมื่อถึงกำหนดก็เกิดพายุใหญ่ทำให้มณฑปของเดียรถีย์พังหมดสิ้นส่วน พระพุทธเจ้ายังมิได้แสดงปาฏิหาริย์แต่อย่างใด

ในวันนั้นเอง คนเฝ้าพระราชอุทยานของพระเจ้าปเสนทิโกศล ชื่อว่า นายคัณฑะ ได้ถวายมะม่วงผล หนึ่งแก่พระพุทธเจ้าเนื่องจากมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธองค์ พระพุทธองค์จึงสั่งให้พระอานนท์นำมะม่วงไปทำน้ำปานะ (ปานะ หมายถึง น้ำ ของสำหรับดื่ม) มาถวายและเอาเมล็ดมะม่วงวางบนดิน เมื่อทรงฉันน้ำปานะเสร็จ ก็ทรงล้างพระหัตถ์โดยให้น้ำรดลงบนเมล็ดมะม่วง ทันใดนั้นเอง ก็กลายเป็นต้นมะม่วงที่งอกเงยขึ้นมาและต้นใหญ่ หลังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็แสดงปาฏิหาริย์เนรมิตช่อไฟ ช่อน้ำเนรมิต บุคคลที่เหมือนพระองค์ทุกประการ ทรงแสดงธรรม จงกรม พระพุทธนิมิตให้ประชาชนได้ประจักษ์แก่สายตาจึงเกิดความเลื่อมใสศรัทธาโดย ทั่วกัน

วันรุ่งขึ้นเป็นวันเข้าพรรษา พระองค์ประกาศว่าจะไปจะพรรษาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์เนื่องจากพระพุทธองค์ทรง ต้องการเทศนาโปรดพระนางสิริมหามายา พระพุทธมารดา เพื่อเป็นการสนองพระคุณ ดังนั้นพระองค์จึงได้เทศนาพระอภิธรรมปิฎกโปรดพระพุทธมารดาในช่วงเข้าพรรษา 3 เดือน เมื่อถึงวันออกพรรษาพระพุทธองค์จึงเสด็จกลับสู่โลกมนุษย์ทางประตูเมือง สังกัสสนคร เป็นการหยั่งจากเทวโลก (เทโวโรหณะ) เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาในวันแรม 1 ค่ำเดือน 11 ประชาชนต่างพร้อมใจกันมารับเสด็จและนำอาหารมาเพื่อทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมาก ประชาชนบางพวกอยู่ห่างไม่สามารถที่จะถวายอาหารใส่ลงบาตรได้ จึงนำข้าวสาลีมาปั้นเป็นก้อนแล้วโยนใส่ลงในบาตร จนกลายมาเป็นประเพณีนิยมที่ว่าจะต้องทำข้าวต้มลูกโยนซึ่งเป็นข้าวเหนียวห่อด้วยใบมะพร้าวไว้หางยาวเพื่อไว้ใส่บาตรในวันเทโวโรหณะ

วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน ร่วมกับพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวต่างชาติที่นับถือพระพุทธศาสนา จัดให้มีการทำบุญตักบาตรขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559 (16th October 2016) เวลา 09.30 น. เพื่อให้สาธุชนได้มาร่วมกันประกอบพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง หรือนำภัตตาหารเพลมาร่วมถวายในวันดังกล่าวได้ตามอัธยาศัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0208 946 1357 หรือ 07717 475 789 (PK Sutas)

ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2559

วัดพุทธปทีปและกลุ่มยุวพุทธิกะแห่งสหราชอาณาจักร ได้กำหนดประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ในเทศกาลคืนวันส่งท้ายปีเก่า (๒๕๕๘)และทำบุญตักบาตรต้อนรับวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ (๒๐๑๖) ณ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

กำหนดการพิธีทำบุญส่งท้ายปีเก่าและตักบาตรต้อนรับปีใหม่

กำหนดการพิธีทำบุญส่งท้ายปีเก่าและตักบาตรต้อนรับปีใหม่

Programme of New Year 2016 Ceremony

Programme of New Year 2016 Ceremony