รร.พอ. รับสมัครนักเรียนใหม่

SUNDAY SCHOOL

SUNDAY SCHOOL

Childrend's Day Activities  At Wat Buddhapadipa London 

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม - 18 กุมภาพันธ์ 2561  เด็กชาย-หญิง อายุตั้งแต่ 5 ปี (เต็ม) จำนวน 15 คน เพื่อเข้าเรียนภาษาไทย และวัฒนธรรมไทย ในปีการศึกษาใหม่นี้ ผู้ปกครองท่านใดประสงค์จะให้บุตรหลานเข้าเรียน สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ห้องสำนักงาน รร.พอ.วัดพุทธปทีป อาคารเรียนหลังที่ 1 ระหว่างเวลา 11.00 น. - 15.00 น.

การสอบคัดเลือก

วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 13.00 น. - 16.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
จนท.ฝ่ายทะเบียน
คุณวริศรา ดิวรางกูร (คุณวิ)
โทร. 07741 125 9472

ขอเชิญร่วมทำบุญวันมาฆบูชา 2561

กำหนดการ
บำเพ็ญกุศลในวันมาฆบูชา
ณ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน
วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561

วันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในพระพุทธศาสนา เรียกว่า “วันจาตุรงคสันนิบาต” เป็นวันประชุมสงฆ์ที่ สำคัญและเกิดมหัศจรรย์ ๔ ประการ คือ ๑. พระสงฆ์ที่มาประชุมล้วนแต่เป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา คือ เป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและมาประชุมโดยมิได้นัดหมาย ๒.พระสงฆ์ที่มาประชุมล้วนแต่เป็นพระอรหันตขีณาสพ ๓.พระสงฆ์ที่มาประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน ๑,๒๕๐ รูป ๔.วันประชุมนั้นตรงกับวันเพ็ญ ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ วันนั้น สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดง “โอวาทปาฏิโมกข์” ซึ่งเป็นหลักธรรมสำคัญยิ่งในพระพุทธศาสนา

วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน กลุ่มยุวพุทธิกะฯ และสมาคมชาวพุทธอังกฤษ (LBA) ได้ร่วม กันจัดงาน วันมาฆบูชาขึ้น เพื่อน้อมระลึกถึงพระรัตนตรัย และเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้บำเพ็ญกุศลในวันมาฆบูชา ดังกำหนดการต่อไปนี้

กำหนดการ

เวลา ๐๙.๓๐ น.     พุทธศาสนิกชนพร้อมกันหน้าพระอุโบสถ

เวลา ๑๐.๐๐ น.     ประธานกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย

เวลา ๑๐.๐๕ น      เดินประทักษิณรอบพระอุโบสถ ๓ รอบ เข้าสู่พระอุโบสถ

เวลา ๑๐.๓๐ น.     ร่วมไหว้พระสวดมนต์ สมาทานเบญจศีล ฟังพระธรรมเทศนา (ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ) และตักบาตรอาหารแห้ง

เวลา ๑๑.๐๐ น.     ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนา

เวลา ๑๒.๐๐ น.     พุทธศาสนิกชนรับประทานอาหาร

เวลา ๑๓.๐๐ น.     แสดงธรรมภาษาอังกฤษ

เวลา ๑๔.๐๐ น.     แสดงปาฐกถาธรรม (ภาษาอังกฤษ) โดยวิทยากรรับเชิญ

เวลา ๑๕.๐๐ น.     ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน สวดมนต์ แผ่เมตตา

เวลา ๑๕.๓๐ น.     ดื่มน้ำชา กาแฟ และปิดงาน

จึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ไปร่วมงานบำเพ็ญกุศลในวันมาฆบูชาตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน
กลุ่มยุวพุทธิกะแห่งสหราชอาณาจักร
โทร: 020 8946 1357 แฟกซ์: 020 8944 5788
สายด่วน
07447 932 217

โครงการสอนภาษาไทยภาคฤดูร้อน ปี 2560

โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560 (Thai Language and Culture Workshop 2017)

โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2560 โดยความร่วมมือระหว่าง วัดพุทธปทีป สถานเอกอัครราชทูตไทย และมหาวิทยาลัยขอนแก่น (คณะศึกษาศาสตร์) จัดขึ้นเพื่อติดปีกด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยให้ลูกหลานไทยในต่างแดนได้มีทักษะมากขึ้น เปิดรับสมัครบุตรหลานไทย อายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป เข้าเรียนและฝึกทักษะทางภาษาไทย นับเป็นโอกาสทองของชุมชนชาวไทย ที่จะได้มอบมรดกทางภาษาให้แก่ลูกหลาน

คุณสมบัติผู้สมัครเรียน
 • เยาวชนชาย-หญิง
 • มีบิดา หรือ มารดา เป็นคนไทย
 • มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
 • มีอายุตั้งแต่ 5 ปี ขึ้น
 • สามารถเดินทางไป-กลับได้สะดวก

 

ค่าสมัครเรียน (บำรุงค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า)
 • จำนวน 50 ปอนด์ / คน
ระยะเวลาเรียน
 • ตั้งวันที่ 1-30 สิงหาคม 2560 (จันทร์-ศุกร์)
  เวลา 09.30 น. – 15.30 น.

กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และกรอกรายละเอียด ส่งไปยังวัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน

ภาพกิจกรรมบวชศีลจาริณีประจำปี 2560 ชุดที่ -2-

คณะศีลจาริณีประจำปี 2560

คณะศีลจาริณีประจำปี 2560

คณะศีลจาริณีประจำปี 2560

คณะศีลจาริณีประจำปี 2560

คณะศีลจาริณีประจำปี 2560

คณะศีลจาริณีประจำปี 2560

คณะศีลจาริณีประจำปี 2560

คณะศีลจาริณีประจำปี 2560

คณะศีลจาริณีประจำปี 2560

คณะศีลจาริณีประจำปี 2560

คณะศีลจาริณีประจำปี 2560

คณะศีลจาริณีประจำปี 2560

คณะศีลจาริณีประจำปี 2560

คณะศีลจาริณีประจำปี 2560

คณะศีลจาริณีประจำปี 2560

คณะศีลจาริณีประจำปี 2560

ภาพกิจกรรมบวชศีลจาริณีประจำปี 2560 ชุดที่ -1-

คณะศีลจาริณีประจำปี 2560


คณะศีลจาริณีประจำปี 2560


คณะศีลจาริณีประจำปี 2560

คณะศีลจาริณีประจำปี 2560

คณะศีลจาริณีประจำปี 2560

คณะศีลจาริณีประจำปี 2560

คณะศีลจาริณีประจำปี 2560

คณะศีลจาริณีประจำปี 2560

คณะศีลจาริณีประจำปี 2560

คณะศีลจาริณีประจำปี 2560

คณะศีลจาริณีประจำปี 2560

สุขปนทุกข์ ปลุกความเป็นเราเช้าจรดค่ำ

ความสุข (Happiness) ความทุกข์ (Unhappiness) คือ สภาวะที่ปรากฏขึ้นบนความเป็น “ตัวเรา” อย่างทัดเทียม มิอาจหลบหลีกได้

เมื่อความสุขปรากฏขึ้น ความทุกข์ก็ดับไปชั่วขณะ และปรากฏชัดที่ใจเป็นเบื้องต้น ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปมาเป็นวัฏจักร สภาวะที่ปรากฏนี้ จะช่วยทำให้การปฏิบัติภาระหน้าที่ ผ่านการไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วน ระมัดระวังดี โดยไม่เอนเอียงหวั่นไหว ไม่ไล่ตามความสุข หรือผลักไสความทุกข์ จนรู้สึกเหนื่อยเปล่า

ความสุขที่สมบูรณ์นั้น วัดได้จากสุขภาพที่แข็งแรง และจิตใจที่ร่าเริงเบิกบาน หากปราศจากสองข้อแม้ย่อมแปลได้ว่า “ชีวิตเรา” มีความทุกข์เข้ามาปะปนมากกว่าความสุข ฉะนั้น “สุขปนทุกข์” จึงปลุกทุกเพศ ทุกวัย ให้สำเหนียกรู้ว่า “อย่าประมาท” นั่นเอง (อมรสุทฺธิ ภิกฺขุ)

มองเขา แก้ (ไข) ที่เรา


การมองสิ่งต่างๆ รอบตัว จะเห็นทั้งความเหมือนกันและความต่างกันหลายระดับ ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ สิ่งปลูกสร้าง หรือแม้กระทั่งมนุษย์ด้วยกัน

“มองเขาแก้ไขที่เรา” มุ่งไปที่ตัวบุคคลเป็นสำคัญ เพราะแต่ละคนมี่ต้นทุนชีวิตไม่เหมือนกัน การเพ่งมองออกไป จึงควรอยู่ในหลักการที่ว่า “มองเป็น เห็นประโยชน์ มองไม่เป็น เห็นโทษ”

คนอื่นที่เรากำลังมอง อาจมีการศึกษาดีกว่าเรา มีอาชีพการงานมั่นคงกว่า มีครอบครัวที่อบอุ่นกว่า มีสถานภาพทางสังคมที่แข็งแรงกว่า มีรูปแบบการใช้ชีวิตที่ดูโดดเด่นกว่า มีความเป็นผู้นำได้ดีกว่า มีทัศนคติต่อโลกและเพื่อนมนุษย์ดีกว่า เป็นต้น ความได้เปรียบดังกล่าว บ่งชี้ความเป็นต่อโดยปริยาย หากทำการเปรียบเทียบ

การรู้จักมองเขา แล้วเราเก็บสาระสำคัญมาเป็นแรงขับเคลื่อนตัวเอง ปรับปรุงตนเอง แก้ไขข้อบกพร่อง อีกทั้งตั้งปณิธานว่า “เราก็พัฒนาได้” จึงเป็นการมองที่ไม่ด้อยค่า ไม่สูญเปล่า และไร้ซึ่งความรู้สึกกดทับ เพราะต้นทุนที่เรามีอยู่ ทัดเทียมกับเขาไม่ได้เลย

เมื่อครั้งพุทธกาล อุปติสสะมาณพ ผู้ยังหนุ่มแน่น เกิดความเบื่อหน่ายต่อการใช้ชีวิตแบบเดิม ๆ ทุกวัน ได้ชวน โกลิตะ เพื่อนสนิท ออกเที่ยวหาสัจธรรมชีวิต เบื้องต้นทำข้อตกลงกันว่า หากใครพบเห็นก่อนแล้ว จะต้องบอกกันและกัน มิให้ปกปิดหรือทิ้งข้อตกลงนี้เสีย

มาณพหนุ่มทั้งสองได้แยกทางกันเสาะหาวิธีการใช้ชีวิตแบบใหม่อยู่พักใหญ่ อุปติสสะมาณพ ได้พบกับพระสมณะรูปหนึ่ง ซึ่งกำลังเดินรับบิณฑบาตในหมู่บ้าน ภาพที่ปรากฏต่อสายตาคู่นั้น สะกดใจเขายิ่งนัก เป็นภาพของนักบวชที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อน สมบูรณ์ด้วยสมณะสังวรณ์ทุกย่างก้าว

อุปติสสะมาณพนั่งรอจนกว่า พระสมณะท่านรับบิณฑบาตและฉันจังหันจนเสร็จ แล้วเข้าไปกราบสอบถามความเป็นมา ใคร คือ ครูและครูของท่านได้สอนอะไรบ้าง?

คำตอบง่ายๆ ที่ได้ฟัง กลายเป็นแรงผลักดันให้อุปติสสะมาณพ อยากเดินทางไปยังสำนักครูของท่านพระสมณะในวันนั้น แต่ด้วยสัจจะที่ให้ไว้กับเพื่อน จึงต้องหวนกลับไปยังเส้นทางที่แยกจากกัน และได้พบกับโกลิตะ เล่าเรื่องที่ตนเองพบกับพระสมณะ ได้ฟังสิ่งที่ท่านบอก จึงทราบว่าครูของท่านนั้นอยู่ที่ไหน

อุปติสสะและโกลิตะ ออกเดินทางมุ่งหน้าไปจนถึงสำนักของ “ครู” ที่พระสมณะท่านได้แนะนำ และบุคคลที่สองหนุ่มได้พบเห็นครั้งนี้ คือ พระสมณโคดม บรมครูเอกของโลกนั่นเอง ทั้งสองได้ฟังคำสอนอย่างละเอียดละออ ขอรับการอุปสมบท แล้วปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด จนได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ และรับการยกย่องให้เป็นพระอัครสาวกเบื้องขวา พระอัครสาวกเบื้องซ้าย ในที่สุดได้รับการขนานนามใหม่ว่า “พระสารีบุตร และ พระโมคคัลลานะ” ข้างพระวรกายของพระพุทธองค์

นี่คือตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นว่า พระอัครสาวกทั้งสองนั้น ใช้ “การมอง” หรือ “การได้เห็น” ยกระดับความตั้งใจขึ้นสู่การแสวงหา การเรียนรู้ การพัฒนา จนสามารถเข้าถึงเป้าหมายสำคัญดังปณิธานที่ตั้งไว้ได้จริง

คนเราก็เช่นกัน หากรู้จักมองและสังเกตสิ่งที่รายล้อม โดยไม่ละเลยความสำคัญ อาจเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นห้องเรียนที่สามารถพลิกชีวิตครั้งใหญ่ได้ แม้ไม่ยิ่งใหญ่เทียมเท่า แต่เราก็ไม่ปิดกั้น ไม่ข้ามผ่านความน่าจะเป็น เพียงเพราะรู้สึกว่า ไม่อยากลอง ไม่อยากเสี่ยง ไม่อยากเพลี่ยงพล้ำ และไม่อยากบอบช้ำอย่างที่เคยเป็น แล้วการเห็นทุกสิ่งอย่างจะเกิดคุณประโยชน์และมีประสิทธิภาพได้อย่างไร

มองเขาแก้ไขที่เรา จึงเหมือนคันธนูที่ตัวเราต้องลองจับและฝึกยิงให้ถูกเป้าที่อยู่ห่าง บางลูกก็โดน บางลูกก็ยิงพลาด แต่ไม่ทุกครั้ง และแต่ละครั้งที่โก่งคันธนูยิง เราเห็นข้อบกพร่องครั้งก่อนบ้างไหม แล้วได้นำมาปรับปรุงการยิงครั้งใหม่ให้ดีขึ้นด้วยหรือไม่ เพราะแต่ละลูกที่ยิงออกไป ต้องไม่สูญเปล่าและไม่ควรออกห่างจากเป้าหมายที่เรามุ่งหวัง (อมรสุทฺธิ ภิกฺขุ)

เพราะการให้ ใจจึงยิ้มได้อย่างสง่างาม

มอบดอกไม้ 9 ดอก บอกรักแม่เราให้ก้องโลก

เมื่อ “ให้” แล้วใจยิ้ม ย่อมดีกว่า “อิ่ม” แล้วใจบูด

การให้ คือ วิธีการข่มโลภะจิต (จิตที่ยึด หวง และเหนี่ยวรั้งเพื่อตัวเอง) ที่พระพุทธองค์ทรงปรารภเรื่องดังกล่าวเมื่อครั้งพุทธกาล ทรงเรียกจิตประเภทนี้ว่า มัจเฉรจิต – จิตตระหนี่

“จิต” จะคิดดีงามหรือเลวปานใด เมื่อไม่ปรากฎเป็นการกระทำ ใครก็มิอาจล่วงรู้ เว้นแต่เจ้าตัว จะรู้เองว่าขณะนั้น มีสภาวะจิตเป็นคิดบวกหรือคิดลบ ยิ้มกริ่ม เศร้าซึม หรือวิตกกังวลเรื่องใด เรื่องนั้นๆ จะปรากฏชัดในใจของผู้ที่คิดก่อนคนอื่นเสมอ

เมื่อจิต คิดจะให้และแบ่งปันแก่ผู้อื่น เช่นการให้ข้าวของ การให้อภัย การให้ความรัก ความปรารถนาดี การให้ความเอื้อเฟื้อ ให้ความเกื้อกูลกัน บานประตูแห่งความเบิกบานและความปลื้มปีติ จะถูกเปิดออกจนกลายเป็นใจยิ้ม เป็นความสง่างามในเรือนใจ ตามนัยคำสอนของพระพุทธองค์

ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของผู้รับ เป็นการให้อย่างมีเหตุผล เหมาะควรต่อสถานการณ์และสถานภาพ มิใช่เพราะซ่อนเงาผลประโยชน์ มากกว่าการผดุงคุณธรรมของผู้ให้ คือ ความมีใจอารีย์ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน  (อมรสุทฺธิ ภิกฺขุ)

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศล

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อบูรณะซ่อมแซมหลังคาพระอุโบสถหลังแรกในทวีปยุโรป ในวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560 I ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน โทร. +44 (0) 208 946 1357 I buddhapadipa@live.com

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อบูรณะซ่อมแซมหลังคาพระอุโบสถหลังแรกในทวีปยุโรป ในวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560 I ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน โทร. +44 (0) 208 946 1357 I buddhapadipa@live.com

ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2560

ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2560 (2017)

ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2560 (2017)

kidday2017-28

ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2560 วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน โดย คณะครูและผู้ปกครองนักเรียน รร.พอ.วัดพุทธปทีป

kidday2017-26

ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2560 วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน โดย คณะครูและผู้ปกครองนักเรียน รร.พอ.วัดพุทธปทีป

kidday2017-25

ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2560 วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน โดย คณะครูและผู้ปกครองนักเรียน รร.พอ.วัดพุทธปทีป // สามทหารเสือ //

kidday2017-23

ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2560 วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน โดย คณะครูและผู้ปกครองนักเรียน รร.พอ.วัดพุทธปทีป

kidday2017-22

ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2560 วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน โดย คณะครูและผู้ปกครองนักเรียน รร.พอ.วัดพุทธปทีป // เก้าอี้ตนตรี //

kidday2017-21

ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2560 วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน โดย คณะครูและผู้ปกครองนักเรียน รร.พอ.วัดพุทธปทีป // เก้าอี้ดนตรี //

kidday2017-20

ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2560 วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน โดย คณะครูและผู้ปกครองนักเรียน รร.พอ.วัดพุทธปทีป

kidday2017-19

ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2560 วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน โดย คณะครูและผู้ปกครองนักเรียน รร.พอ.วัดพุทธปทีป

ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2560 วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน โดย คณะครูและผู้ปกครองนักเรียน รร.พอ.วัดพุทธปทีป //

kidday2017-17

ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2560 วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน โดย คณะครูและผู้ปกครองนักเรียน รร.พอ.วัดพุทธปทีป // เกมส์กระซิบส่งข่าว//

kidday2017-16

ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2560 วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน โดย คณะครูและผู้ปกครองนักเรียน รร.พอ.วัดพุทธปทีป // เกมส์กระซิบส่งข่าว//

ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2560 วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน โดย คณะครูและผู้ปกครองนักเรียน รร.พอ.วัดพุทธปทีป

kidday2017-14

ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2560 วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน โดย คณะครูและผู้ปกครองนักเรียน รร.พอ.วัดพุทธปทีป

ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2560 วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน โดย คณะครูและผู้ปกครองนักเรียน รร.พอ.วัดพุทธปทีป

ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2560 วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน โดย คณะครูและผู้ปกครองนักเรียน รร.พอ.วัดพุทธปทีป

kidday2017-9

ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2560 วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน โดย คณะครูและผู้ปกครองนักเรียน รร.พอ.วัดพุทธปทีป

kidday2017-8

ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2560 วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน โดย คณะครูและผู้ปกครองนักเรียน รร.พอ.วัดพุทธปทีป

kidday2017-7

ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2560 วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน โดย คณะครูและผู้ปกครองนักเรียน รร.พอ.วัดพุทธปทีป // ทำบุญตักบาตรภาคเช้า //

kidday2017-6

ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2560 วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน โดย คณะครูและผู้ปกครองนักเรียน รร.พอ.วัดพุทธปทีป // ทำบุญตักบาตรภาคเช้า //

kidday2017-5

ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2560 วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน โดย คณะครูและผู้ปกครองนักเรียน รร.พอ.วัดพุทธปทีป // ทำบุญตักบาตรภาคเช้า //

ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2560 วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน โดย คณะครูและผู้ปกครองนักเรียน รร.พอ.วัดพุทธปทีป // ทำบุญตักบาตรภาคเช้า //

kidday2017-3

ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2560 วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน โดย คณะครูและผู้ปกครองนักเรียน รร.พอ.วัดพุทธปทีป // ทำบุญตักบาตรภาคเช้า //

kidday2017-2

ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2560 วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน โดย คณะครูและผู้ปกครองนักเรียน รร.พอ.วัดพุทธปทีป // ทำบุญตักบาตรภาคเช้า //

ประมวลภาพกิจกรรม วันเด็ก ประจำปี พ.ศ. 2560 วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน

ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2560 วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน โดย คณะครูและผู้ปกครองนักเรียน รร.พอ.วัดพุทธปทีป // ทำบุญตักบาตรภาคเช้า //

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศล

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศล บูรณะพระอุโบสถวัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศล บูรณะพระอุโบสถวัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน

BREAK2558

 

ผ่านเวลามาร่วม ๓๕ ปี พระอุโบสถทรงไทยหลังนี้ มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ และเป็นวัดไทยแห่งแรกในทวีปยุโรป สร้างขึ้นด้วยพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวไทยทั่วทุกหนแห่ง ยิ่งไปกว่านั้น ยังเป็นพระอารามในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดังเป็นที่ทราบโดยทั่วกัน บัดนี้ พระอุโบสถทรงไทยจตุรมุข เกิดการชำรุดทรุดโทรมด้วยสภาพอากาศ บวกกับเวลาที่ล่วงเลยมาเนิ่นนาน จำเป็นต้องเร่งซ่อมแซมบูรณะเป็นการด่วน ทว่าทางวัดยังขัดสนเรื่องทุนดำเนินการ แม้จะมีหลายฝ่ายยื่นมือเข้ามาช่วย แต่ยังไม่เพียงพอต่อการดำเนินการได้ จึงขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายได้ร่วมกันสร้างมหากุศลครั้งนี้ น้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านให้ประจักษ์ต่ออารยประเทศตราบนานเท่านั้น // ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0208 946 1357 |0208 971 9790 (พระมหาภาสกร ปิโยภาโส) | 077717 475 789 (พระอาจารย์สุทัศน์ อมรสุทฺธิ) หรือที่ www.padipa.org

%e0%b8%98%e0%b8%99%e0%b8%84

สำหรับรายละเอียดการทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลครั้งนี้ ทางวัดยังมิได้ตกลงและหารืออย่างเป็นทางการว่า จะเป็นวันที่อะไรในเดือน มิถุนายน หรือ เดือน สิงหาคม ปี พ.ศ. 2560 นี้ หากได้ทำการประชุมเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งให้ทุกท่านทราบโดยทางจดหมาย หรือ ทางอีเมลทันที สำหรับท่านประสงค์จะบริจาคร่วมทำบุญล่วงหน้า ก็สามารถทำได้โดยตรงที่วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน (โปรดขอรับใบอนุโมทนาบัตรทุกครั้ง) หรือ จะทำการโอนผ่านบัญชีธนาคาร (เพื่อความสะดวก) ก็ทำได้เช่นกัน โดยดูรายละเอียดดังนี้

 • Account Name : The Buddhapadipa Temple Trust
 • Account Number : 17855103
 • Sort Code : 60-93-98
 • BANGKOK BANK (LONDON)

เมื่อดำเนินการโอนผ่านทางธนาคารเรียบร้อย กรุณาแจ้งการโอนของท่านไปยังวัดผ่านทางข้อความ (Text Message) ที่เบอร์โทรศัพท์ 07717 475 789 หรือโทรแจ้งที่เบอร์ 0208 946 1357 เพื่อรับทราบ และออกใบอนุโมทนาบัตรให้

ประมวลภาพการสวดมนต์ภาพข้ามปี

ภาพกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี (สาธยายพุทธคุณ ธัมมคุณ และสังฆคุณ) ต่อด้วยบทธัมมจักกัปปวัตนสูตร

ภาพกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี (สาธยายพุทธคุณ ธัมมคุณ และสังฆคุณ) ต่อด้วยบทธัมมจักกัปปวัตนสูตร

ภาพกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี (สาธยายพุทธคุณ ธัมมคุณ และสังฆคุณ) ต่อด้วยบทธัมมจักกัปปวัตนสูตร

ภาพกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี (สาธยายพุทธคุณ ธัมมคุณ และสังฆคุณ) ต่อด้วยบทธัมมจักกัปปวัตนสูตร

ภาพกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี (สาธยายพุทธคุณ ธัมมคุณ และสังฆคุณ) ต่อด้วยบทธัมมจักกัปปวัตนสูตร

ภาพกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี (สาธยายพุทธคุณ ธัมมคุณ และสังฆคุณ) ต่อด้วยบทธัมมจักกัปปวัตนสูตร

ภาพกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี (สาธยายพุทธคุณ ธัมมคุณ และสังฆคุณ) ต่อด้วยบทธัมมจักกัปปวัตนสูตร

ภาพกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี (สาธยายพุทธคุณ ธัมมคุณ และสังฆคุณ) ต่อด้วยบทธัมมจักกัปปวัตนสูตร

ภาพกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี (สาธยายพุทธคุณ ธัมมคุณ และสังฆคุณ) ต่อด้วยบทธัมมจักกัปปวัตนสูตร

ภาพกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี (สาธยายพุทธคุณ ธัมมคุณ และสังฆคุณ) ต่อด้วยบทธัมมจักกัปปวัตนสูตร

ภาพกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี (สาธยายพุทธคุณ ธัมมคุณ และสังฆคุณ) ต่อด้วยบทธัมมจักกัปปวัตนสูตร

ภาพกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี (สาธยายพุทธคุณ ธัมมคุณ และสังฆคุณ) ต่อด้วยบทธัมมจักกัปปวัตนสูตร

ภาพกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี (สาธยายพุทธคุณ ธัมมคุณ และสังฆคุณ) ต่อด้วยบทธัมมจักกัปปวัตนสูตร

ภาพกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี (สาธยายพุทธคุณ ธัมมคุณ และสังฆคุณ) ต่อด้วยบทธัมมจักกัปปวัตนสูตร

ภาพกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี (สาธยายพุทธคุณ ธัมมคุณ และสังฆคุณ) ต่อด้วยบทธัมมจักกัปปวัตนสูตร

ภาพกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี (สาธยายพุทธคุณ ธัมมคุณ และสังฆคุณ) ต่อด้วยบทธัมมจักกัปปวัตนสูตร

ภาพกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี (สาธยายพุทธคุณ ธัมมคุณ และสังฆคุณ) ต่อด้วยบทธัมมจักกัปปวัตนสูตร

ภาพกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี (สาธยายพุทธคุณ ธัมมคุณ และสังฆคุณ) ต่อด้วยบทธัมมจักกัปปวัตนสูตร

ภาพกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี (สาธยายพุทธคุณ ธัมมคุณ และสังฆคุณ) ต่อด้วยบทธัมมจักกัปปวัตนสูตร

ภาพกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี (สาธยายพุทธคุณ ธัมมคุณ และสังฆคุณ) ต่อด้วยบทธัมมจักกัปปวัตนสูตร

ภาพกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี (สาธยายพุทธคุณ ธัมมคุณ และสังฆคุณ) ต่อด้วยบทธัมมจักกัปปวัตนสูตร

ภาพกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี (สาธยายพุทธคุณ ธัมมคุณ และสังฆคุณ) ต่อด้วยบทธัมมจักกัปปวัตนสูตร

ภาพกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี (สาธยายพุทธคุณ ธัมมคุณ และสังฆคุณ) ต่อด้วยบทธัมมจักกัปปวัตนสูตร

ภาพกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี (สาธยายพุทธคุณ ธัมมคุณ และสังฆคุณ) ต่อด้วยบทธัมมจักกัปปวัตนสูตร

กิจกรรมวันเด็กปี พ.ศ. 2560 (2017)

MYTEMPLE_LOGO

กำหนดการวันเด็ก
(Children’s Day 2017)
วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2560
ณ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน

 

Childrend's Day Activities 2017 At Wat Buddhapadipa London 8-01-2017

Childrend’s Day Activities 2017 At Wat Buddhapadipa London 8-01-2017

 ภาคเช้า (ที่กุฎิสงฆ์)

 เวลา 10.00 – 11.45 น.      

ประกอบพิธีทางศาสนา สวดมนต์ไหว้พระ สมาทานเบญจศีล ทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง และถวายภัตตาหารเพล (ท่านผู้ปกครองสามารถนำอาหารแห้งมาร่วมทำบุญตักบาตร และอาหารที่ปรุงสุก ขนมหวาน ผลไม้ มาร่วมถวายภัตตาหารเพล)

 

ภาคบ่าย (ที่พระอุโบสถชั้นล่าง)

 11.00 – 11.50 น.       ผู้ปกครอง คณะครูอาสา และเจ้าหน้าที่โรงเรียนมาช่วยกันจัดสถานที่เตรียมความพร้อมใต้ถุนพระอุโบสถ

12.00 – 13.00 น.       รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันที่ใต้ถุนพระอุโบสถ

13.00 – 13.15 น.       พระอาจารย์ใหญ่กล่าวเปิดงานและให้โอวาท

13.15 – 13.30 น.       คุณจันทร พันธา ประธานกลุ่มผู้ปกครองกล่าวต้อนรับ

ผู้ปกครองและเด็กที่มาร่วมกิจกรรม

13.30 – 15.30 น.       เด็กร่วมกันเล่นเกมส์

15.30 น.                   ปิดกิจกรรม และร่วมกันทำความสะอาดจัดสถานที่ให้

สะอาดเรียบร้อย

16.00 น.                   เดินทางกลับเคหะสถานของตน

 

หมายเหตุ:  เด็กที่มาร่วมกิจกรรมทุกคน กรุณาลงชื่อกับเจ้าหน้าที่บริเวณโต๊ะลงทะเบียน เมื่อเข้าไปร่วมกิจกรรมภาคบ่ายที่ใต้ถุนพระอุโบสถ   // หากท่านผู้ปกครองท่านใด ประสงค์จะนำของขวัญมามอบให้เด็ก กรุณาแจ้งให้ จนท.รร.พอ. ทราบ (07850 351 194 คุณพิมพ์นิภา) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่      โทร. 0208 946 1357 | 07717 475 789