ทำบุญวันมาฆบูชา

มาฆบูชา

มาฆบูชา

วันมาฆบูชาได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางศานาพุทธ เนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อน คือ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา โดยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ คือ

•    พระสงฆ์สาวก 1,250 รูปได้มาประชุมพร้อมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย
•    พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดเป็น “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” หรือผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง
•    พระสงฆ์ที่มาประชุมล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6 และ
•    วันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญมาฆปุรณมีดิถี ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3

ดังนั้น จึงเรียกวันนี้อีกอย่างหนึ่งว่า “วันจาตุรงคสันนิบาต” หรือ วันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์ 4
เดิมนั้นไม่มีพิธีมาฆบูชาในประเทศพุทธเถรวาท มาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) พระองค์ได้ทรงปรารภถึงเหตุการณ์ครั้งพุทธกาลในวันเพ็ญเดือน 3 ดังกล่าวว่า เป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญยิ่ง ควรประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นที่ตั้งแห่งความศรัทธาเลื่อมใส จึงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้จัดการพระราชกุศลมาฆบูชาขึ้น การประกอบพระราชพิธีคงคล้ายกับวันวิสาขบูชา คือ มีการบำเพ็ญพระราชกุศลต่าง ๆ และมีการพระราชทานจุดเทียนตามประทีปเป็นพุทธบูชาในวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระอารามหลวงต่าง ๆ เป็นต้น ในช่วงแรก พิธีมาฆบูชาคงเป็นการพระราชพิธีภายใน ยังไม่แพร่หลายทั่วไป ต่อมา ความนิยมจัดพิธีมาฆบูชาจึงได้ขยายออกไปทั่วราชอาณาจักร

ปัจจุบัน วันมาฆบูชาได้รับการประกาศให้เป็นวันหยุดราชการในประเทศไทย โดยพุทธศาสนิกชนทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ พระสงฆ์และประชาชนประกอบพิธีต่าง ๆ เช่น การตักบาตร การฟังพระธรรมเทศนา การเวียนเทียน เป็นต้น เพื่อบูชารำลึกถึงพระรัตนตรัยและเหตุการณ์สำคัญดังกล่าวที่ถือได้ว่า เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประทานโอวาทปาฏิโมกข์ ซึ่งกล่าวถึงหลักคำสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ได้แก่

•    การไม่ทำความชั่วทั้งปวง
•    การบำเพ็ญความดีให้ถึงพร้อม และ
•    การทำจิตของตนให้ผ่องใส เพื่อเป็นหลักปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนทั้งมวล


กำหนดการ

เวลา ๐๙.๓๐ น.            พุทธศาสนิกชนพร้อมกันหน้าพระอุโบสถ

เวลา ๑๐.๐๐ น.            ประธานกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย

เวลา ๑๐.๐๕ น             เดินประทักษิณรอบพระอุโบสถ ๓ รอบ เข้าสู่พระอุโบสถ

เวลา ๑๐.๓๐ น.            ไหว้พระสวดมนต์ สมาทานเบญจศีล

                                    -ฟังพระธรรมเทศนา (ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ) และตักบาตรอาหารแห้ง

เวลา ๑๑.๐๐ น.            ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนา

เวลา ๑๒.๐๐ น.            พุทธศาสนิกชนรับประทานอาหาร

เวลา ๑๓.๓๐ น.            พระสงฆ์สวดโอวาทปาฏิโมกข์

เวลา ๑๓.๔๕ น.            สมาชิกสมาคม L.B.A อ่านพระสูตร

เวลา ๑๔.๐๐ น.            แสดงปาฐกถาธรรม (ภาษาอังกฤษ)

เวลา ๑๕.๐๐ น.            ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน สวดมนต์ แผ่เมตตา

เวลา ๑๕.๓๐ น.            ดื่มน้ำชา กาแฟ และปิดงาน

 จึงขอเรียนเชิญท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ไปร่วมงานบำเพ็ญกุศลในวันมาฆบูชาตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน

กลุ่มยุวพุทธิกะแห่งสหราชอาณาจักร และกลุ่มชาวพุทธอังกฤษ (LBA)

โทร: 020 8946 1357| 07717 475 789 แฟกซ์: 020 8944 5788

www.padipa.org | Facebook: Wat Buddhapadipa London

ดาวน์โหลดกำหนดการ

กำหนดการมาฆบูชา58

หิมะมาทักทายชาวลอนดอน

SNOW1

วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ เป็นพระใหญ่ หิมะลงแทบจะคลุมพื้นที่ลอนดอนและอีกหลายเมืองเลยก็ว่าได้ ยังไม่มากแต่ก็มีให้ชมและเก็บภาพได้ หลังจากรอคอยกันมายาวนาน ก็ขอให้เป็นหิมะธรรมดา อย่าลงหนักเหมือนในอเมริกาเลย จะทำให้การเดินทางและการทำกิจในชีวิตประจำวันลำบากมากขึ้น

สีขาวของหิมะที่โปรยปรายลงมา มีการสะท้อนแสงค่อนข้างแรง อาจมีผลต่อสายตาเวลามองนานๆ สำหรับผู้ที่ปัญหาสุขภาพทางสายตาก็ควรสมแว่นตากันแดด เพื่อป้องกันอาการเจ็บตาได้ และสำหรับบางท่านที่ใช้กล้องถ่ายรูปเล็ก ๆ (ไม่ใช่กล้องในโทรศัทพ์มือถือ) เมื่อเจออากาศเย็นจัด อาจทำให้กล้องหยุดการทำงาน ก็อย่าตกใจ เพราะความเย็นทำระบบของกล้องไม่ทำงานเท่านั้น

ขอให้ทุกท่านสนุกกับการเหยียบย่ำหิมะ และเก็บภาพสวยๆ ไว้อีกครา

แผนกดูแลเวบ

เจ้าอาวาสกลับเมืองไทย

หลวงปู่ พระราชภาวนาวิมล วิ. เจ้าอาวาสวัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน

หลวงปู่ พระราชภาวนาวิมล วิ. เจ้าอาวาสวัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน

พระราชภาวนาวมิล วิ. ประธานองค์กรพระธรรมไทยในสหราชอาณาจักร เดินทางกลับไปปฏิบัติศาสนกิจในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2558 – 15 มีนาคม 2558 โดยได้มอบให้ พระครูภาวนาวิธาน วิ. (สุทัศน์ อมรสุทฺธิ)  ทำหน้าที่รักษาการแทน จนกว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อจะเดินทางกลับมาปฏิบัติศาสนกิจดังเดิม จึงแจ้งข่าวมาเพื่อให้ญาติโยมชาววัดพุทธปทีปและบุคคลทั่วไปได้ทราบโดยทั่วกัน