ขอเชิญร่วมทำบุญเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา

ทำบุญวันวิสาขบูชา (Vesak Day 2018) ณ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน

วันวิสาขบูชาเป็นวันที่ระลึกถึงวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งตรงกับวันเพ็ญ เดือนวิสาขมาส (เดือน 6) ตรงกันทั้ง 3 คราว คือ

 • เช้าวันศุกร์ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีจอ ก่อนพุทธศักราช 80 ปี เจ้าชายสิทธัตถะ ประสูติ ที่พระราชอุทยานลุมพินีวันระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์กับเทวทหะ
 • เช้ามืดวันพุธ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีระกา ก่อนพุทธศักราช 45 ปี เจ้าชายสิทธัตถะ ตรัสรู้ เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อพระชนมายุ 35 พรรษา ใต้ร่มไม้ศรีมหาโพธิ์ ฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม หลังจากออกผนวชได้ 6 ปี ปัจจุบัน สถานที่แห่งนี้เรียกว่า พุทธคยา เป็นตำบลหนึ่งของเมืองคยา แห่งรัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
 • หลังจากตรัสรู้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงออกประกาศพระธรรมวินัยและโปรดเวไนยสัตว์เป็นเวลา 45 ปี เมื่อพระชนมายุได้ 80 พรรษา ก็ เสด็จดับขันธปรินิพพาน เมื่อวันอังคาร ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีมะเส็ง สาลวโนทยาน ของมัลลกษัตริย์ เมืองกุสินารา แคว้นมัลละ (ปัจจุบันอยู่ในเมืองกุสีนคระ รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย)

เนื่องจากเหตุการณ์สำคัญทั้ง 3 เหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น เกิดขึ้นตรงกันในวันเพ็ญ เดือน 6 ชาวพุทธจึงเรียกการบูชาในวันนี้ว่าวันวิสาขบูชาซึ่งแปลว่า การบูชาในวันเพ็ญเดือนหก (บางแห่งเรียกว่า วันพระพุทธเจ้า หรือ พุทธชยันตี)

ณ ลุมพินี สถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ

 

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561 (Sunday the 27th May 2018)

กำหนดการ

เวลา ๐๙.๓๐ น.     พุทธศาสนิกชนพร้อมกันหน้าพระอุโบสถ

เวลา ๑๐.๐๐ น.     ประธานกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย

เวลา ๑๐.๐๕ น      เดินประทักษิณรอบพระอุโบสถ ๓ รอบ เข้าสู่พระอุโบสถ

เวลา ๑๐.๓๐ น.     ร่วมไหว้พระสวดมนต์ สมาทานเบญจศีล ฟังพระธรรมเทศนา (ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ) และตักบาตรอาหารแห้ง

เวลา ๑๑.๐๐ น.     ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนา

เวลา ๑๒.๐๐ น.     พุทธศาสนิกชนรับประทานอาหาร

เวลา ๑๓.๐๐ น.     แสดงธรรมภาษาอังกฤษ

เวลา ๑๔.๐๐ น.     แสดงปาฐกถาธรรม (ภาษาอังกฤษ) โดยวิทยากรรับเชิญ

เวลา ๑๕.๐๐ น.     ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน สวดมนต์ แผ่เมตตา

เวลา ๑๕.๓๐ น.     ดื่มน้ำชา กาแฟ และปิดงาน

จึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ไปร่วมงานบำเพ็ญกุศลในวันมาฆบูชาตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน
กลุ่มยุวพุทธิกะแห่งสหราชอาณาจักร
โทร: 020 8946 1357 แฟกซ์: 020 8944 5788
สายด่วน
07447 932 217

 

การตรัสรู้ของพระพุทธองค์ เกื้อกูลโลกอย่างยิ่ง

ขอเชิญร่วมทำบุญประเพณีไทย -สงกรานต์- 2561 (2018)

คณะพระธรรมทูต วัดพุทธปทีป และกลุ่มยุวพุทธิกะสมาคมแห่งสหราชอาณาจักร กำหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์ หรือ วันขึ้นปีใหม่ของไทย ประจำปี ๒๕๕๙ ขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2561  เพื่อสืบสานธำรงรักษาประเพณีไทยและวัฒนธรรมไทย โดยจะมีการทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ ปิดทองพระ และบังสุกุลอัฐิบรรพบุรุษ พร้อมกับจัดให้มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าและอาหารไทย เพื่อนำรายได้ทำนุบำรุงบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะสงฆ์ และเป็นทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะพระธรรมทูต อย่างที่เคยปฏิบัติมาทุก ๆ ปี

SECTION_BREAK

กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่  15  เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 I Sunday the 15th April 2018

เวลา ๐๙.๓๐ น. พุทธศาสนิกชนพร้อมกันในพระอุโบสถชั้นล่าง
เวลา ๑๐.๐๐ น. ฯพณฯ เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย สมาทานเบญจศีล และฟังพระธรรมเทศนา
เวลา ๑๐.๔๕ น. พระสงฆ์เจริญชัยมงคลสูตร อุบาสกอุบาสิกาตักบาตรอาหารแห้ง
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
เวลา ๑๒.๐๐ น. แสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ดนตรีไทยบนเวที รวมทั้งการประกวดเทพีสงกรานต์ และหนูน้อยสงกรานต์
เวลา ๑๓.๓๐ น. พระสงฆ์สวดมาติกาบังสุกุล พิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
เวลา ๑๗.๐๐ น. ปิดงาน

จึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทั้งหลายมาร่วมบำเพ็ญกุศลในงานวันสงกรานต์ ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวนั้น โดยพร้อมเพรียงกัน

หมายเหตุ การประกวดเทพีสงกรานต์ และ หนูน้อยสงกรานต์ สอบถามและสมัครได้ที่ คุณลัดดาวัลย์ วิลสัน  0772 699 0697 คุณอ๋อย  07720 056 844  สลากการกุศลติดต่อได้ที่วัด 07717 475 789 หรือ คุณโสภิตา ภักดี 07946 539 783 ดร.เบตตี้ 07796 951 904

SECTION_BREAK

The Buddhapadipa Temple and the Young Buddhist Group are delighted to inform about the annual Thai New Year (Songkran) celebration will take place on Sunday 15th April, 2018. Ceremonies and Cultural performances are full filled with excitement throughout the day. Thai classical dancing performances, Miss Songkran beauty contest in traditional Thai costumes and stalls for selling Thai food, Thai groceries and Thai souvenirs are arranged. Bathe the Buddha’s Statues to bring back the best of luck and happiness.

PROGRAMME
SUNDAY 15th APRIL, 2018

Morning Sessions
9:30am All gather in the temple basement
10:00am The Thai Ambassador will light the candles and incense sticks – to open the ceremony
10:05am Paying homage to the Triple Gem, taking Five Precepts
10:10am A sermon delivered by the senior monk
10:45am Jayamangala Sutta chanting, the monks receive dry alms food
11:00am Offering lunch to venerable monks

Afternoon Sessions
12:00pm Thai cultural shows and performances on stage
1:30pm Memorial services for the departed
5:00pm Closing time

All are cordially welcome. Please bring your friends! If you are unable to come but would like make a donation, please make a cheque payable to The Buddhapadipa Temple Trust and send it to the above address. Thank you so much for your support and generosity. All proceeds will go to the Temple Fund.

THE BUDDHAPADIPA TEMPLE
THE YOUNG BUDDHIST GROUP UK
Tel: 020 8946 1357 Fax: 020 8944 5788
www.padipa.org | watbuddhapadipa.org (eng) | bbp@padipa.org

ขอเชิญร่วมทำบุญวันมาฆบูชา 2561

กำหนดการ
บำเพ็ญกุศลในวันมาฆบูชา
ณ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน
วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561

วันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในพระพุทธศาสนา เรียกว่า “วันจาตุรงคสันนิบาต” เป็นวันประชุมสงฆ์ที่ สำคัญและเกิดมหัศจรรย์ ๔ ประการ คือ ๑. พระสงฆ์ที่มาประชุมล้วนแต่เป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา คือ เป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและมาประชุมโดยมิได้นัดหมาย ๒.พระสงฆ์ที่มาประชุมล้วนแต่เป็นพระอรหันตขีณาสพ ๓.พระสงฆ์ที่มาประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน ๑,๒๕๐ รูป ๔.วันประชุมนั้นตรงกับวันเพ็ญ ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ วันนั้น สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดง “โอวาทปาฏิโมกข์” ซึ่งเป็นหลักธรรมสำคัญยิ่งในพระพุทธศาสนา

วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน กลุ่มยุวพุทธิกะฯ และสมาคมชาวพุทธอังกฤษ (LBA) ได้ร่วม กันจัดงาน วันมาฆบูชาขึ้น เพื่อน้อมระลึกถึงพระรัตนตรัย และเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้บำเพ็ญกุศลในวันมาฆบูชา ดังกำหนดการต่อไปนี้

กำหนดการ

เวลา ๐๙.๓๐ น.     พุทธศาสนิกชนพร้อมกันหน้าพระอุโบสถ

เวลา ๑๐.๐๐ น.     ประธานกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย

เวลา ๑๐.๐๕ น      เดินประทักษิณรอบพระอุโบสถ ๓ รอบ เข้าสู่พระอุโบสถ

เวลา ๑๐.๓๐ น.     ร่วมไหว้พระสวดมนต์ สมาทานเบญจศีล ฟังพระธรรมเทศนา (ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ) และตักบาตรอาหารแห้ง

เวลา ๑๑.๐๐ น.     ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนา

เวลา ๑๒.๐๐ น.     พุทธศาสนิกชนรับประทานอาหาร

เวลา ๑๓.๐๐ น.     แสดงธรรมภาษาอังกฤษ

เวลา ๑๔.๐๐ น.     แสดงปาฐกถาธรรม (ภาษาอังกฤษ) โดยวิทยากรรับเชิญ

เวลา ๑๕.๐๐ น.     ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน สวดมนต์ แผ่เมตตา

เวลา ๑๕.๓๐ น.     ดื่มน้ำชา กาแฟ และปิดงาน

จึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ไปร่วมงานบำเพ็ญกุศลในวันมาฆบูชาตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน
กลุ่มยุวพุทธิกะแห่งสหราชอาณาจักร
โทร: 020 8946 1357 แฟกซ์: 020 8944 5788
สายด่วน
07447 932 217

โครงการสอนภาษาไทยภาคฤดูร้อน ปี 2560

โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560 (Thai Language and Culture Workshop 2017)

โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2560 โดยความร่วมมือระหว่าง วัดพุทธปทีป สถานเอกอัครราชทูตไทย และมหาวิทยาลัยขอนแก่น (คณะศึกษาศาสตร์) จัดขึ้นเพื่อติดปีกด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยให้ลูกหลานไทยในต่างแดนได้มีทักษะมากขึ้น เปิดรับสมัครบุตรหลานไทย อายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป เข้าเรียนและฝึกทักษะทางภาษาไทย นับเป็นโอกาสทองของชุมชนชาวไทย ที่จะได้มอบมรดกทางภาษาให้แก่ลูกหลาน

คุณสมบัติผู้สมัครเรียน
 • เยาวชนชาย-หญิง
 • มีบิดา หรือ มารดา เป็นคนไทย
 • มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
 • มีอายุตั้งแต่ 5 ปี ขึ้น
 • สามารถเดินทางไป-กลับได้สะดวก

 

ค่าสมัครเรียน (บำรุงค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า)
 • จำนวน 50 ปอนด์ / คน
ระยะเวลาเรียน
 • ตั้งวันที่ 1-30 สิงหาคม 2560 (จันทร์-ศุกร์)
  เวลา 09.30 น. – 15.30 น.

กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และกรอกรายละเอียด ส่งไปยังวัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศล

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อบูรณะซ่อมแซมหลังคาพระอุโบสถหลังแรกในทวีปยุโรป ในวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560 I ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน โทร. +44 (0) 208 946 1357 I buddhapadipa@live.com

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อบูรณะซ่อมแซมหลังคาพระอุโบสถหลังแรกในทวีปยุโรป ในวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560 I ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน โทร. +44 (0) 208 946 1357 I buddhapadipa@live.com

พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) 2560

พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ล้นเกล้า รัชกาลที่ ๙ ของปวงชนชาวไทย

พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ล้นเกล้า รัชกาลที่ ๙ ของปวงชนชาวไทย

คณะสงฆ์วัดพุทธปทีป สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน ร่วมกับปวงชนชาวไทยในสหราชอาณาจักร ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันอาทิตย์ที่ 22 เดือน มกราคม พุทธศักราช 2560 เวลา 09.30 น. ถึง เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป  // ทางวัดจัดให้มีพิธีสดับปกรณ์ (สวดมาติกาบังสุกุล) ในภาคบ่าย เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ถวายผ้าไตรจีวรจำนวน 109 ไตร ท่านใดประสงค์จะร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตร เจ้าภาพภัตตาหารสำหรับถวายพระสงฆ์ หรือ เจ้าภาพโรงทาน กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่วัดพุทธปทีป โทร. 0208 9461357 | 0208 971 9790 | 07717 475 789

 

กำหนดการบำเพ็ญบุญ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สตมวาร (ครบ 100 วัน) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กำหนดการบำเพ็ญบุญ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สตมวาร (ครบ 100 วัน) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

 

กำหนดการบำเพ็ญบุญ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สตมวาร (ครบ 100 วัน) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กำหนดการบำเพ็ญบุญ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สตมวาร (ครบ 100 วัน) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

บุญทอดกฐิน-ลอยกระทง 2559

Kathina -Robe offering ceremony - will take place on the 13rd NOV 2016 at Wat Buddhapadipa Temple Lonon

Kathina -Robe offering ceremony – will take place on the 13rd NOV 2016 at Wat Buddhapadipa Temple Lonon

กำหนดการงาน
ทอดผ้าพระกฐินพระราชทานและลอยกระทง
ณ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน
วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
*********
BREAK2558
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชทานผ้าพระกฐิน แก่กลุ่มยุวพุทธิกะแห่งสหราชอาณาจักร และประชาชนชาวไทยในสหราชอาณาจักร ซึ่งมี เอกอัครราชทูตไทย เป็นประธาน นำไปทอดถวายแด่พระสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน ในวันอาทิตย์ที่ ๑๓พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ในงานนี้ได้จัดให้มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย การประกวดนางนพมาศ และออกร้านขายอาหารไทย สินค้าไทย ดังที่ได้ทำมาเป็นประจำทุกปี

กำหนดการ
เวลา ๐๙.๐๐ น. ตั้งองค์ผ้าพระกฐินในพระอุโบสถ วัดพุทธปทีป
เวลา ๐๙.๓๐ น. อุบาสกอุบาสิกาและประชาชนพร้อมกันในพระอุโบสถ
เวลา ๑๐.๐๐ น. ประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐิน – พระสงฆ์กรานกฐินและอนุโมทนา
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
เวลา ๑๓.๐๐ น. เริ่มการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยบนเวที และการประกวดนางนพมาศ
เวลา ๑๖.๐๐ น. ประกอบพิธีลอยกระทงที่สระน้ำ

จึงขอเชิญพี่น้องชาวไทยในสหราชอาณาจักร และพุทธศาสนิกชนทุกท่าน มาร่วมบำเพ็ญกุศลทอดผ้าพระกฐินฯ ลอยกระทง และชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย การประกวดนางนพมาศ, ชิมรสอาหารไทย ซื้อสินค้าไทย ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวนั้นโดยพร้อมเพรียงกัน ท่านที่มีกุศลศรัทธาไม่มีเวลาไปร่วมบำเพ็ญกุศลทอดผ้าพระกฐินได้ ขอเชิญบริจาคปัจจัยด้วยการส่งเช็ค ร่วมทำบุญโดยสั่งจ่ายในนามวัดพุทธปทีป “The Buddhapadipa Temple Trust”

วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน
14 Calonne Road, Wimbledon, London SW19 5HJ
Tel: 020 8946 1357, 020 8971 9790 (กดต่อเลขไหนก็ได้)
http://www.padipa.org/
E-mail: bpp@padipa.org
Facebook: Wat Buddhapadipa London

BREAK2558

ROYAL KATHINA ROBE OFFERING CEREMONY
AND LOY-KRATONG FESTIVAL
The Buddhapadipa Temple
Sunday 13th November 2016

*********

The Buddhapadipa Temple has a great pleasure in announcing that the Royal Kathina Robe Offering Ceremony and the Loy-Kratong Festival will be held at the Buddhapadipa Temple, 14 Calonne Road, Wimbledon, London SW19 5HJ on Sunday 13th November 2016. The programme is as follows:

PROGRAMME

Sunday 13th November 2016
09.00 am Arranging the Royal Kathina Robe in the Main Temple
09.30 am Gathering in the Main Temple
10.00 am Offering the Royal Kathina Robe to the Sangha of monks
11.00 am Offering lunch to the Venerable Monks
13.00 pm Cultural Performances followed by Miss Nopamasa Contest
16.00 pm The Loy-Kratong Festival will be held at the Lake

All are cordially welcome and please feel free to bring your friends and family members. All proceeds will go to the Temple Fund. If you are unable to attend the Kathina ceremony and Loy Kratong Festival on the day, but wish to make contribution to the Temple, please make a cheque payable to The Buddhapadipa Temple Trust and send it to the address as shown below.

The Buddhapadipa Temple
14 Calonne Road, Wimbledon, London SW19 5HJ
Tel: 020 8946 1357, 020 8971 9790 (any Ext. number)
www.watbuddhapadipa.org
E-mail: buddhapadipa@live.com
Facebook: Buddhapadipa Temple

BREAK2558

วันทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ 2559

พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเทศนาแก่ประชาชนอยู่เป็นประจำ ณ นครสาวัตถี จนมีประชาชนจำนวนมากหันมาเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา จึงเป็นเหตุทำให้เหล่าเดียรถีย์เสื่อมลง (เดียรถีย์ หมายถึง นักบวชประเภทหนึ่งมีมาก่อนพระพุทธศาสนาและเป็นปฏิปักษ์ต่อพระพุทธศาสนาอย่าง ยิ่ง มีพุทธบัญญัติว่า หากเดียรถีย์จะมาขอบวชในพระพุทธศาสนาต้องมารับการฝึก เพื่อตรวจสอบว่ามีความเลื่อมใสแน่นอนเสียก่อน เรียกว่า ติตถิยปริวาส) พวกเดียรถีย์เดือดร้อนจึงคิดหาวิธีที่จะทำลายพระพุทธศาสนาโดยการกล่าวร้าย พระพุทธเจ้า สาวก แต่ประชาชนก็ยังเลื่อมใสศรัทธาเหมือนเคยในที่สุดเดียรถีย์จึงใช้อุบายทำลาย พระพุทธศาสนาโดยการใช้พุทธบัญญัติที่ว่า “พระพุทธเจ้าและเหล่าสาวกสิ้นท่าหมดอิทธิฤทธิ์ แล้วงดการแสดง ตรงข้ามกับเหล่าคณาจารย์เดียรถีย์ ซึ่งมีปาฏิหาริย์อบรมมั่นคงเต็มที่และมีความพร้อมที่จะแสดงให้เห็นได้ทุก เมื่อถ้าไม่เชื่อก็เชิญพระพุทธเจ้ามาแสดงปาฏิหาริย์แข่งกันก็ย่อมได้เพื่อ พิสูจน์ว่าใครจะเก่งกว่าใคร “

ฝ่ายพระพุทธเจ้าและสาวกก็เงียบเฉย เดียรถีย์จึงกล่าวร้ายหนักอีกว่า “พระพุทธเจ้าไม่มีความสามารถในการแสดงอิทธิฤทธิ์” เมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบจึงคิดใคร่ครวญและตัดสินใจที่จะแสดงปาฏิหาริย์ให้ พวกเดียรถีย์ได้ประจักษ์เพื่อไม่ให้พระพุทธศาสนาโดนย่ำยี โดยพระองค์ได้ประกาศว่าจะแสดงยมกปาฏิหาริย์ ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ณ ใต้ต้นมะม่วง เมื่อฝ่ายเดียรถีย์รู้ ความดังนั้นจึงแบ่งพวกให้ไปทำลายต้นมะม่วงทุกต้นในเมืองสาวัตถี อีกพวกก็ช่วยกันสร้างมณฑปเพื่อแสดงปาฏิหาริย์ของตน และประกาศให้ประชาชนมาชมความล้มเหลวของพระพุทธองค์ เมื่อถึงกำหนดก็เกิดพายุใหญ่ทำให้มณฑปของเดียรถีย์พังหมดสิ้นส่วน พระพุทธเจ้ายังมิได้แสดงปาฏิหาริย์แต่อย่างใด

ในวันนั้นเอง คนเฝ้าพระราชอุทยานของพระเจ้าปเสนทิโกศล ชื่อว่า นายคัณฑะ ได้ถวายมะม่วงผล หนึ่งแก่พระพุทธเจ้าเนื่องจากมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธองค์ พระพุทธองค์จึงสั่งให้พระอานนท์นำมะม่วงไปทำน้ำปานะ (ปานะ หมายถึง น้ำ ของสำหรับดื่ม) มาถวายและเอาเมล็ดมะม่วงวางบนดิน เมื่อทรงฉันน้ำปานะเสร็จ ก็ทรงล้างพระหัตถ์โดยให้น้ำรดลงบนเมล็ดมะม่วง ทันใดนั้นเอง ก็กลายเป็นต้นมะม่วงที่งอกเงยขึ้นมาและต้นใหญ่ หลังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็แสดงปาฏิหาริย์เนรมิตช่อไฟ ช่อน้ำเนรมิต บุคคลที่เหมือนพระองค์ทุกประการ ทรงแสดงธรรม จงกรม พระพุทธนิมิตให้ประชาชนได้ประจักษ์แก่สายตาจึงเกิดความเลื่อมใสศรัทธาโดย ทั่วกัน

วันรุ่งขึ้นเป็นวันเข้าพรรษา พระองค์ประกาศว่าจะไปจะพรรษาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์เนื่องจากพระพุทธองค์ทรง ต้องการเทศนาโปรดพระนางสิริมหามายา พระพุทธมารดา เพื่อเป็นการสนองพระคุณ ดังนั้นพระองค์จึงได้เทศนาพระอภิธรรมปิฎกโปรดพระพุทธมารดาในช่วงเข้าพรรษา 3 เดือน เมื่อถึงวันออกพรรษาพระพุทธองค์จึงเสด็จกลับสู่โลกมนุษย์ทางประตูเมือง สังกัสสนคร เป็นการหยั่งจากเทวโลก (เทโวโรหณะ) เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาในวันแรม 1 ค่ำเดือน 11 ประชาชนต่างพร้อมใจกันมารับเสด็จและนำอาหารมาเพื่อทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมาก ประชาชนบางพวกอยู่ห่างไม่สามารถที่จะถวายอาหารใส่ลงบาตรได้ จึงนำข้าวสาลีมาปั้นเป็นก้อนแล้วโยนใส่ลงในบาตร จนกลายมาเป็นประเพณีนิยมที่ว่าจะต้องทำข้าวต้มลูกโยนซึ่งเป็นข้าวเหนียวห่อด้วยใบมะพร้าวไว้หางยาวเพื่อไว้ใส่บาตรในวันเทโวโรหณะ

วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน ร่วมกับพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวต่างชาติที่นับถือพระพุทธศาสนา จัดให้มีการทำบุญตักบาตรขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559 (16th October 2016) เวลา 09.30 น. เพื่อให้สาธุชนได้มาร่วมกันประกอบพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง หรือนำภัตตาหารเพลมาร่วมถวายในวันดังกล่าวได้ตามอัธยาศัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0208 946 1357 หรือ 07717 475 789 (PK Sutas)

ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2559

วัดพุทธปทีปและกลุ่มยุวพุทธิกะแห่งสหราชอาณาจักร ได้กำหนดประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ในเทศกาลคืนวันส่งท้ายปีเก่า (๒๕๕๘)และทำบุญตักบาตรต้อนรับวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ (๒๐๑๖) ณ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

กำหนดการพิธีทำบุญส่งท้ายปีเก่าและตักบาตรต้อนรับปีใหม่

กำหนดการพิธีทำบุญส่งท้ายปีเก่าและตักบาตรต้อนรับปีใหม่

Programme of New Year 2016 Ceremony

Programme of New Year 2016 Ceremony

อาสาฬหบูชา (Asalha Puja Day)

asl2

วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ นับเป็นวันที่สำคัญในประวัติศาสตร์แห่งพระพุทธศาสนา คือวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาหรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู้ เป็นครั้งแรกแก่เบญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ณ มฤคทายวัน ตำบลอิสิปตนะ เมืองพาราณสี ในชมพูทวีปสมัยโบราณซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในประเทศอินเดีย ด้วยพระพุทธองค์ทรงเปรียบดังผู้ทรงเป็นธรรมราชา ก็ทรงบันลือธรรมเภรียังล้อแห่งธรรมให้หมุนรุดหน้า เริ่มต้นแผ่ขยายอาณาจักรแห่งธรรม นำความร่มเย็นและความสงบสุขมาให้แก่หมู่ประชา ดังนั้น ธรรมเทศนาที่ทรงแสดงครั้งแรกจึงได้ชื่อว่า ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแปลว่า พระสูตรแห่งการหมุนวงล้อธรรม หรือพระสูตรแห่งการแผ่ขยายธรรมจักร กล่าวคือดินแดนแห่งธรรม

เมื่อ ๒๕๐๐ กว่าปีมาแล้วนั้นชมพูทวีปในสมัยโบราณ กำลังย่างเข้าสู่ยุคใหม่แห่งความเจริญก้าวหน้า รุ่งเรืองเฟื่องฟูทุกด้านและมีคนหลายประเภททั้งชนผู้มั่งคั่งร่ำรวย นักบวชที่พัฒนาความเชื่อและ ข้อปฏิบัติทางศาสนา เพื่อให้ผู้ร่ำรวยได้ประกอบพิธกรรมแก่ตนเต็มที่ ผู้เบื่อหน่ายชีวิตที่วนเวียน ในอำนาจและโภคสมบัติที่ออกบวช หรือบางพวกก็แสวงหาคำตอบที่เป็นทางรอกพ้นด้วยการคิดปรัชญาต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องที่เหลือวิสัยและไม่อาจพิสูจน์ได้บ้าง พระพุทธเจ้าจึงทรงอุบัติในสภาพเช่นนี้ และดำเนินชีพเช่นนี้ด้วยแต่เมื่อทรงพบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นขาดแก่นสาน ไม่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริง แก่ตนเองและผู้อื่น จึงทรงคิดหาวิธีแก้ไขด้วยการทดลองต่าง ๆ โดยละทิ้งราชสมบัติ และอิสริยศแล้วออกผนวช บำเพ็ญตนนานถึง ๖ ปี ก็ไม่อาจพบทางแก้ได้ ต่อมาจึงได้ทางค้นพบ มัชฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลาง เมื่อทรงปฏิบัติตามมรรคานี้ก็ได้ค้นพบสัจธรรมที่นำคุณค่า แท้จริงมาสู่ชีวิต อันเรียกว่า อริยสัจ ๔ ประการ ในวันเพ็ญเดือน ๖ ก่อนพุทธศก ๔๔ ปี ที่เรียกว่า การตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า จากนั้นทรงงานประกาศศาสนาโดยทรงดำริหาทางที่ได้ผลดีและรวดเร็ว คือ เริ่มสอนแก่ผู้มีพื้นฐานภูมิปัญญาดีที่รู้แจ้งคำสอนได้อย่างรวดเร็วและสามารถนำไปชี้แจงอธิบาย ให้ผู้อื่นเข้ามาได้อย่างกว้างขวาง จึงมุ่งไปพบนักบวช ๕ รูป หรือเบญจวัคคีย์ และได้แสดงธรรม เทศนาเป็นครั้งแรกในวันเพ็ญ เดือน ๘


ใ จ ค ว า ม สำ คั ญ ข อ ง ป ฐ ม เ ท ศ น า

ในการแสดงแสดงปฐมเทศนาครั้งแรกของพระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักธรรมสำคัญ ๒ ประการคือ

ก. มัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลาง เป็นข้อปฏิบัติที่เป็นกลาง ๆ ถูกต้องและเหมาะสมที่จะให้บรรลุถึงจุดหมายได้ มิใช่การดำเนินชีวิตที่เอียงสุด ๒ อย่าง หรืออย่างหนึ่งอย่างใด คือ

๑. การหมกหมุ่นในความสุขทางกาย มัวเมาในรูป รส กลิ่น เสียง รวมความเรียกว่า เป็นการหลงเพลิดเพลินหมกหมุ่นในกามสุข หรือ กามสุขัลลิกานุโยค

๒. การสร้างความลำบากแก่ตนดำเนินชีวิตอย่างเลื่อนลอย เช่น บำเพ็ญตบะการทรมานตน คอยพึ่งอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นต้น การดำเนินชีวิตแบบที่ก่อความทุกข์ให้ตนเหนื่อยแรงกาย แรงสมอง แรงความคิด รวมเรียกว่า อัตตกิลมถานุโยค

ดังนั้นเพื่อละเว้นห่างจากการปฏิบัติทางสุดเหล่านี้ ต้องใช้ทางสายกลาง ซึ่งเป็นการดำเนินชีวิตด้วยปัญญา โดยมีหลักปฏิบัติเป็นองค์ประกอบ ๘ ประการ เรียกว่า อริยอัฏฐังคิกมัคค์ หรือ มรรคมีองค์ ๘ ได้แก่

๑. สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ คือ รู้เข้าใจถูกต้อง เห็นตามที่เป็นจริง

๒. สัมมาสังกัปปะ ดำริชอบ คือ คิดสุจริตตั้งใจทำสิ่งที่ดีงาม
๓. สัมมาวาจา เจรจาชอบ คือ กล่าวคำสุจริต
๔. สัมมากัมมันตะ กระทำชอบ คือ ทำการที่สุจริต
๕. สัมมาอาชีวะ อาชีพชอบ คือ ประกอบสัมมาชีพหรืออาชีพที่สุจริต
๖. สัมมาวายามะ พยายามชอบ คือ เพียรละชั่วบำเพ็ญดี
๗. สัมมาสติ ระลึกชอบ คือ ทำการด้วยจิตสำนึกเสมอ ไม่เผลอพลาด
๘. สัมมาสมาธิ ตั้งจิตมั่นชอบ คือ คุมจิตให้แน่วแน่มั่นคงไม่ฟุ้งซ่าน

ข. อริยสัจ ๔ แปลว่า ความจริงอันประเสริฐของอริยะ ซึ่งคือ บุคคลที่ห่างไกลจากกิเลส ได้แก่

๑. ทุกข์ ได้แก่ ปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ บุคคลต้องกำหนดรู้ให้เท่าทันตามความเป็นจริงว่ามันคืออะไร ต้องยอมรับรู้กล้าสู้หน้าปัญหา กล้าเผชิญความจริง ต้องเข้าใจในสภาวะโลกว่าทุกสิ่งไม่เที่ยง มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่น ไม่ยึดติด

๒. สมุทัย ได้แก่ เหตุเกิดแห่งทุกข์ หรือสาเหตุของปัญหา ตัวการสำคัญของทุกข์ คือ ตัณหาหรือเส้นเชือกแห่งความอยากซึ่งสัมพันธ์กับปัจจัยอื่น ๆ

๓. นิโรธ ได้แก่ ความดับทุกข์ เริ่มด้วยชีวิตที่อิสระ อยู่อย่างรู้เท่าทันโลกและชีวิต ดำเนินชีวิตด้วยการใช้ปัญญา

๔. มรรค ได้แก่ กระบวนวิธีแห้งการแก้ปัญหา อันได้แก่ มรรคมีองค์ ๘ ประการดังกล่าวข้างต้น


ผ ล จ า ก ก า ร แ ส ด ง ป ฐ ม เท ศ น า

เมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแล้ว ปรากฏว่าโกณฑัญญะผู้เป็นหัวหน้าเบญจวัคคีย์ได้เกิดเข้าใจธรรม เรียกว่า เกิดดวงตาแห่งธรรมหรือธรรมจักษุ บรรลุเป็นโสดาบัน จึงทูลขอบรรพชาและถือเป็นพระภิกษุสาวก รูปแรกในพระพุทธศาสนา มีชื่อว่า อัญญาโกณฑัญญะ


ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง อ า ส า ฬ ห บู ช า

     “อาสาฬหบูชา” (อา-สาน-หะ-บู-ชา/อา-สาน-ละ-หะ-บู-ชา) ประกอบด้วยคำ ๒ คำ คือ อาสาฬห (เดือน ๘ ทางจันทรคติ) กับบูชา (การบูชา) เมื่อรวมกันจึงแปลว่า การบูชาในเดือน ๘ หรือการบูชาเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในเดือน ๘ หรือเรียกให้เต็มว่า อาสาฬหบูรณมีบูชา

 โดยสรุป วันอาสาฬหบูชา แปลว่า การบูชาในวันเพ็ญ เดือน ๘ หรือ การบูชาเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในวันเพ็ญ เดือน ๘ คือ

๑. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา
๒. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเริ่มประกาศพระศาสนา
๓. เป็นวันที่เกิดอริยสงฆ์ครั้งแรกคือการที่ท่านโกณฑัญญะรู้แจ้งเห็นธรรม เป็นพระโสดาบัน จัดเป็นอริยบุคคลท่านแรกในอริยสงฆ์
๔. เป็นวันที่เกิดพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา คือ การที่ท่านโกณฑัญญะขอบรรพชาและ ได้บวชเป็นพระภิกษุ หลังจากฟังปฐมเทศนาและบรรลุธรรมแล้ว
๕. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงได้ปฐมสาวกคือ การที่ท่านโกณฑัญญะนั้น ได้บรรลุธรรม และบวชเป็นพระภิกษุ จึงเป็นสาวกรูปแรกของพระพุทธเจ้า

เมื่อเปรียบกับวันสำคัญอื่น ๆ ในพระพุทธศาสนา บางทีเรียกวันอาสาฬหบูชา นี้ว่า วันพระสงฆ์ (คือวันที่เริ่มเกิดมีพระสงฆ์)

 

ที่มา : www.dhammathai.org

ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญวันอดีตเจ้าอาวาส

LATEABBOTSMEMORIALDAY2015
อดีตเจ้าอาวาส หมายถึง พระธรรมทูต ซึ่งได้เดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสหราชอาณาจักร เมื่อเวลาล่วงเลย พระเถระเหล่านั้น ได้มรณภาพ แต่ความดีงามที่ได้ทำต่อพระพุทธศาสนา และชุมชนชาวไทย ชาวต่างชาติ ยังสถิตย์มั่น คณะสงฆ์และคณะกรรมการวัดพุทธปทีป ได้ปรารภเหตุในกตัญญูกตเวทิตา จึงจัดพิธีทำบุญอุทิศถวายน้อมเป็น -บูรพปูชนียาจมรย์- ขึ้น (ภาพที่ปรากฎคือ พระธรรมธีรราชมหามุนี -โชดก ญาณสิทฺธิ ป.๙ อดีตเจ้าอาวาสรูปแรก และอดีตพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ผู้ถวายวิชาครูแด่พระวิปัสสนาจารย์จำนวนหลายรูป อาทิเช่น หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน สิงห์บุรี เป็นต้น) ท่านทีประสงค์จะร่วมทำบุญติดต่อได้ที่โทร. 0208 946 1357

LATEABBOTSMEMORIALDAY20152

รายการบำเพ็ญกุศล
LATEABBOTSMEMORIALDAY20153

ทำบุญวันมาฆบูชา

มาฆบูชา

มาฆบูชา

วันมาฆบูชาได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางศานาพุทธ เนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อน คือ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา โดยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ คือ

•    พระสงฆ์สาวก 1,250 รูปได้มาประชุมพร้อมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย
•    พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดเป็น “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” หรือผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง
•    พระสงฆ์ที่มาประชุมล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6 และ
•    วันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญมาฆปุรณมีดิถี ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3

ดังนั้น จึงเรียกวันนี้อีกอย่างหนึ่งว่า “วันจาตุรงคสันนิบาต” หรือ วันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์ 4
เดิมนั้นไม่มีพิธีมาฆบูชาในประเทศพุทธเถรวาท มาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) พระองค์ได้ทรงปรารภถึงเหตุการณ์ครั้งพุทธกาลในวันเพ็ญเดือน 3 ดังกล่าวว่า เป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญยิ่ง ควรประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นที่ตั้งแห่งความศรัทธาเลื่อมใส จึงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้จัดการพระราชกุศลมาฆบูชาขึ้น การประกอบพระราชพิธีคงคล้ายกับวันวิสาขบูชา คือ มีการบำเพ็ญพระราชกุศลต่าง ๆ และมีการพระราชทานจุดเทียนตามประทีปเป็นพุทธบูชาในวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระอารามหลวงต่าง ๆ เป็นต้น ในช่วงแรก พิธีมาฆบูชาคงเป็นการพระราชพิธีภายใน ยังไม่แพร่หลายทั่วไป ต่อมา ความนิยมจัดพิธีมาฆบูชาจึงได้ขยายออกไปทั่วราชอาณาจักร

ปัจจุบัน วันมาฆบูชาได้รับการประกาศให้เป็นวันหยุดราชการในประเทศไทย โดยพุทธศาสนิกชนทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ พระสงฆ์และประชาชนประกอบพิธีต่าง ๆ เช่น การตักบาตร การฟังพระธรรมเทศนา การเวียนเทียน เป็นต้น เพื่อบูชารำลึกถึงพระรัตนตรัยและเหตุการณ์สำคัญดังกล่าวที่ถือได้ว่า เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประทานโอวาทปาฏิโมกข์ ซึ่งกล่าวถึงหลักคำสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ได้แก่

•    การไม่ทำความชั่วทั้งปวง
•    การบำเพ็ญความดีให้ถึงพร้อม และ
•    การทำจิตของตนให้ผ่องใส เพื่อเป็นหลักปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนทั้งมวล


กำหนดการ

เวลา ๐๙.๓๐ น.            พุทธศาสนิกชนพร้อมกันหน้าพระอุโบสถ

เวลา ๑๐.๐๐ น.            ประธานกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย

เวลา ๑๐.๐๕ น             เดินประทักษิณรอบพระอุโบสถ ๓ รอบ เข้าสู่พระอุโบสถ

เวลา ๑๐.๓๐ น.            ไหว้พระสวดมนต์ สมาทานเบญจศีล

                                    -ฟังพระธรรมเทศนา (ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ) และตักบาตรอาหารแห้ง

เวลา ๑๑.๐๐ น.            ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนา

เวลา ๑๒.๐๐ น.            พุทธศาสนิกชนรับประทานอาหาร

เวลา ๑๓.๓๐ น.            พระสงฆ์สวดโอวาทปาฏิโมกข์

เวลา ๑๓.๔๕ น.            สมาชิกสมาคม L.B.A อ่านพระสูตร

เวลา ๑๔.๐๐ น.            แสดงปาฐกถาธรรม (ภาษาอังกฤษ)

เวลา ๑๕.๐๐ น.            ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน สวดมนต์ แผ่เมตตา

เวลา ๑๕.๓๐ น.            ดื่มน้ำชา กาแฟ และปิดงาน

 จึงขอเรียนเชิญท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ไปร่วมงานบำเพ็ญกุศลในวันมาฆบูชาตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน

กลุ่มยุวพุทธิกะแห่งสหราชอาณาจักร และกลุ่มชาวพุทธอังกฤษ (LBA)

โทร: 020 8946 1357| 07717 475 789 แฟกซ์: 020 8944 5788

www.padipa.org | Facebook: Wat Buddhapadipa London

ดาวน์โหลดกำหนดการ

กำหนดการมาฆบูชา58