โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 โดยคณะครูจากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ภาคฤดูร้อนประจำปี 2562 เปิดรับสมัครนักเรียนอายุตั้งแต่ 5-12 ปี เข้ารับการอบรม

คณะสงฆ์วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงลอนดอน และมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยในเขตลอนดอนและเมืองใกล้เคียง ได้เข้ารับฝึกอบรมด้านภาษาและศิลปะวัฒนธรรม อันเป็นมรดกของมาตุภูมิ สมควรได้รับการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น

ในปีนี้คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้สนับสนุนคณะครูอาสาจำนวน 3 ท่าน เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ทำการสอนและอบรมระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2562 นี้

ครูอาสา

  • อาจารย์ประภาพร อุดมเสียง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)
  • ผศ.ดร.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์
  • อาจารย์ชินอนงค์ ประชุมชิต  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ(ศูนย์วิจัยออทิสติก)

ผู้ที่สนใจจะนำบุตรหลานเข้าร่วมในโครงการครั้งนี้ สามารถสมัครได้ที่ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ก.ค. 2562 นี้

ติดต่อสอบถามที่

โทร. 0208 9461357 (พระครูสุทัศน์)
Download Application Form Click here

Posted in UPCOMING.