พระธรรมทูตไทย (Thai Buddhist Monks to Aboard – Dhammaduta Monks)

พระธรรมทูต หรือ สมณทูต คือ พระภิกษุในพระพุทธศาสนา ที่จาริกไปในต่างถิ่น หรือ ต่างประเทศ เพื่อเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาให้กว้างขวาง และเกิดความถูกเข้าใจถูกต้องเกี่ยวกับคำสอน ซึ่งดำเนินมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล ดังพระพุทธดำรัสที่ว่า จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสานํ เทเสถ. ภิกฺขเว ธมฺมํ อาทิกลฺยาณํ มชฺเฌกลฺยาณํ ปริโยสานกลฺยาณํ สาตฺถํ สพฺยญฺชนํ เกวลปริปุณฺณํ ปริสุทฺธํ พฺรหฺมจริยํ ปกาเสถ. ภิกษุทั้งหลายฯ พวกเธอจงเที่ยวไป เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่พหูชน เพื่อความสุขแก่พหูชน  เพื่ออนุเคราะห์โลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุขแก่เทวดา และมนุษย์ทั้งหลายฯ ภิกษุทั้งหลายฯ พวกเธอจงแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด จงประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถ และพยัญชนะอันบริสุทธิ์บริบูรณ์โดยสิ้นเชิง

งานบุญประเพณีฟังเทศน์มหาชาติ เป็นการอนุรักษ์ประเพณีไทยอย่างประการหนึ่ง

พันธกิจคณะพระธรรมทูต วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน

พระสงฆ์ไทยที่ได้รับการอนุมัติจากองค์กรสงฆ์ไทย หรือ กรรมการมหาเถรสมาคม ให้เดินทางมายังสหราชอาณาจักร เพื่อปฎิบัติศาสนกิจ (Religious Workers) จะได้รับการขนามนามพระภิกษุสงฆ์เหล่านั้นว่า -พระธรรมทูตไทย- โดยมีวัตถุประสงค์การปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

  • งานศาสนสงเคราะห์ (Religious Services) 
  • งานการศึกษาสงเคราะห์ (Education Services) 
  • งานสาธารณูปการ (Facility Services) และ
  • งานศาสนสัมพันธ์ (Multifaith) 

สามเณร คือ เหล่ากอของพระสมณะ งานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เป็นศาสนกิจของคณะพระธรรมทูต วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน