About

วัดพุทธปทีปในกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร คือ วัดไทยวัดแรกในยุโรป และเป็นสัญลักษณ์ของพระราชปณิธานของในหลวง รัชกาลที่ 9 ในการส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงสนพระราชหฤทัยในพระพุทธศาสนามาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ เมื่อเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนามาอย่างไม่เคยบกพร่อง ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ทรงบูรณปฏิสังขรณ์พระอารามต่าง ๆ ตลอดจนพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศ วัดพุทธปทีปในกรุงลอนดอน ถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของพระราชปณิธานของในหลวง ร.9 ในการส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ เมื่อปี 2508 หลังจากรัฐบาลไทยโดยการนำของจอมพล ถนอม กิตติขจร อนุมัติงบประมาณจำนวนหนึ่งร่วมกับเงินบริจาคของชาวไทยเพื่อซื้อที่ดินและอาคารสำหรับสร้างวัดไทยในอังกฤษ เมื่อพระองค์ทรงทราบก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการสร้างวัดไทยไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามอารามว่า “วัดพุทธปทีป” ไว้ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค. 2509 และทรงพระราชทาน “หลวงพ่อดำ” หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า พระพุทธปทีป ซึ่งเป็นพระพุทธรูปโบราณสมัยสุโขทัย อายุราว 700 ปี สูง 175 ซ.ม. หน้าตักกว้าง 108 ซ.ม. น้ำหนัก 275 ก.ก. ให้เป็นพระประธานประจำวัดพุทธปทีปด้วย ต่อมาในวันที่ 1 ส.ค. 2509 พระองค์และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าชายวชิราลงกรณ์ (พระอิสสริยศในขณะนั้น) และพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตน์ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดป้ายวัดพุทธปทีปที่ ต. อีสต์ชีน เขตริชมอนด์ ถือเป็นวัดไทยในต่างประเทศวัดแรกและวัดเดียวที่พระองค์เสด็จอย่างเป็นทางการ พระมหาภาสกรณ์ ปิโยภาโส พระธรรมทูตวัดพุทธปทีป บอกกับบีบีซีไทยว่าชาวอังกฤษเริ่มรู้จักพระพุทธศาสนามาตั้งแต่ตอนที่ยึดครองอินเดียเมื่อราว 160 ปีก่อน ผู้ที่สนใจจริงจังลึกซึ้งจนเกิดความเลื่อมใสศรัทธาก็เริ่มเชิญครูบาอาจารย์มาสอนธรรมะที่อังกฤษบ้าง แต่เริ่มมีความคิดสร้างวัดไทยอย่างจริงจังกันเมื่อปี 2505ในหลวง ร.9 นับเป็นกษัตริย์พระองค์แรกในมัยกรุงรัตนโกสินทร์ที่ทรงให้การอุปถัมภ์อย่างเป็นรูปธรรม และทรงเห็นความสำคัญของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ เพื่อเป็นที่เชิดหน้าชูตา เป็นที่พึ่งทางใจของคนไทยมี่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศตะวันตก รวมทั้งเป็นแหล่งการศึกษา การเรียนรู้ สำหรับชาวต่างชาติที่สนใจด้วย เดิมทีวัดพุทธปทีปตั้งอยู่ที่ ต. อีสต์ชีน เขตริชมอนด์ ต่อมาในปี 2519 ได้ย้ายมาอยู่ที่ วิมเบิลดัน เขตเมอร์ตัน เนื่องจากต้องการพื้นที่ที่มีอาณาบริเวณกว้างขวางขึ้นสำหรับสร้างอุโบสถใหม่เป็นศิลปะแบบจัตุรมุขสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ โดยมีนายประเวศ ลิมปรังษี ผอ. กองหัตถศิลป์ กรมศิลปากร เป็นผู้ออกแบบ การดำเนินการก่อสร้างอุโบสถเสร็จสิ้นในปี 2525 ในกาลนั้น ในหลวง ร.9 ทรงพระราชทานแผ่นป้ายพระราชดำรัสมีความว่า “น่าอนุโมทนายินดีอย่างยิ่ง ที่คนไทยมีศรัทธาและความพร้อมแรงพร้อมใจกันมาสร้างวัดขึ้นในประเทศอังกฤษได้สำเร็จเป็นปึกแผ่น วัดพุทธปทีปนี้จึงมีความสำคัญมาก คือนอกจากจะเป็นที่ศึกษาปฏิบัติและเผยแผ่พระพุทธศาสนาแล้ว ยังเป็นนิมิตหมายของชื่อเสียงเกียรติคุณของประเทศไทยที่เป็นเมืองพระพุทธศาสนาอีกส่วนหนึ่ง ควรอย่างยิ่งที่ทุกคนทุกฝ่ายจะตั้งใจถนอมรักษาไว้และทำนุบำรุงให้ถาวรวัฒนายั่งยืนไป พร้อมทั้งพยายามปฏิบัติตัวปฏิบัติใจให้สุจริตเป็นธรรมตามแบบแผนของพุทธมามกะ เพราะพระพุทธศาสนาช่วยให้ผู้ปฏิบัติตามเกิดความสุขสงบร่มเย็น เมื่อบุคคลในชาติมีความสุขสงบร่มเย็น ก็จะทำให้อนาคตของชาติสว่างแจ่มใสและเจริญมั่นคงอย่างแท้จริง” ส่วนจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถเป็นผลงานความร่วมมือกันของคณะศิลปินอาสาสมัครจากไทย 31 คน รวมทั้งนายเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ นายปัญญา วิจินธนสาร และนายปาง ชินสาย ใช้เวลาในการวาดจนเสร็จสมบูรณ์ราว 3 ปี ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดพุทธปทีปนี้มีความโดดเด่นในเรื่องของเทคนิคการเขียนภาพและการจัดวางองค์ประกอบของภาพ เล่าเรื่องพุทธประวัติผ่านศิลปะร่วมสมัย นอกจากนี้ ในปี 2555 ในหลวง ร.9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานกังหันชัยพัฒนาให้วัดพุทธปทีปเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพของน้ำในสระน้ำประจำวัดด้วย