ประมวลภาพกิจกรรมบวชศีลจาริณีประจำปี 2562 ชุดที่ 2

โครงการบวชศีลจาริณี (บวชชีพราหมณ์) เพื่อปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ณ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน จัดเป็นประจำทุกปี เปิดโอกาสให้สุภาพสตรีชาวไทยและชาวต่างชาติ (บางปี) มาเข้ารับการอบรมบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมโดยการปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ 13-21 กรกฎาคม 2562 ในปีนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 57 ท่าน  พระเดชพระคุณพระเทพภาวนามงคล เจ้าอาวาสเป็นประธานอำนวยการ พระครูภาวนาวิธาน (อ.สุทัศน์ อมรสุทฺธิ) เป็นประธานดำเนินการ พระมหาภาสกรณ์ ปิโยภาโส  พระมหาอภิเดช ญาณสิริ  พระครูปลัดวรพล กิตฺติวณฺโณ เป็นอาจารย์คอยกำกับดูแลตลอดโครงการ  มีจิตอาสาหลายท่านและมีคณะเจ้าภาพภัตตาหารเลี้ยงเช้า-เพลตลอดโครงการเช่นเดียวกัน  ในนามคณะสงฆ์วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน ขออนุโมทนาบุญมายังทุกท่าน

ประมวลภาพกิจกรรมบวชศีลจาริณีประจำปี 2562 ชุดที่ 1

โครงการบวชศีลจาริณี (บวชชีพราหมณ์) เพื่อปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ณ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน จัดเป็นประจำทุกปี เปิดโอกาสให้สุภาพสตรีชาวไทยและชาวต่างชาติ (บางปี) มาเข้ารับการอบรมบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมโดยการปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ 13-21 กรกฎาคม 2562 ในปีนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 57 ท่าน  พระเดชพระคุณพระเทพภาวนามงคล เจ้าอาวาสเป็นประธานอำนวยการ พระครูภาวนาวิธาน (อ.สุทัศน์ อมรสุทฺธิ) เป็นประธานดำเนินการ พระมหาภาสกรณ์ ปิโยภาโส  พระมหาอภิเดช ญาณสิริ  พระครูปลัดวรพล กิตฺติวณฺโณ เป็นอาจารย์คอยกำกับดูแลตลอดโครงการ  มีจิตอาสาหลายท่านและมีคณะเจ้าภาพภัตตาหารเลี้ยงเช้า-เพลตลอดโครงการเช่นเดียวกัน  ในนามคณะสงฆ์วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน ขออนุโมทนาบุญมายังทุกท่าน

คมคำนำทางคนสู้ชีวิต

วันเวลาที่ผ่านเราไป กำลังใจที่มีก็เริ่มริบหรี่ หรือบางทีก็ท้อจนแทบทิ้งเป้าหมายและเลิกล้มความตั้งใจ เพราะอะไรนั่นหรือ? คำตอบที่ได้คือ เต็มที กับการเดินก้าวของชีวิต ซึ่งอาจรายล้อมไปด้วยสภาพความยุ่งยาก สุขภาพไม่เอื้ออำนวย การงานไม่มั่นคงและไม่สนุกกับสิ่งที่กำลังทำ อีกทั้งขาดกำลังใจจากคนใกล้ตัว อีกทั้งคนทางไกลก็รังแต่จะเรียกร้องขอความช่วยเหลือ จึงกลายเป็นความเหนื่อยหน่ายท้อแท้ สู้ชีวิตไปวัน ๆ มากกว่าที่จะสร้างชีวิตให้สมบูรณ์พูนสุขมากกว่าที่เป็น คมคำนำทางคนสู้ชีวิต ได้ถูกทักทอก่อเป็นภาพผสมคำนำมามอบส่งผู้อ่านทางเฟสบุ๊คมาช่วงหนึ่ง ทว่าเห็นควรนำรวบรวมไว้ในหน้าเวซไซต์นี้ เพื่อให้ได้มีโอกาสทบทวนได้สะดวกและเร็วยิ่งขึ้น ชุดนี้ถือเป็นชุดที่ 1 และคงจะมีชุดต่อๆ ไปในภายหน้า หากท่านผู้อ่านมีความคิดเห็นอย่างไร สามารถบอกกล่าวผ่านทางกล่องคอมเมนต์ได้

SUMMER SCHOOL ACTIVITIES 2019

กิจกรรมโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน I วัฒนธรรมการละเล้นพื้นบ้าน เพื่อการพัฒนาทักษะการอยู่ร่วมกัน และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน I สอนโดย คณะครูจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาพโดย พระอาจารย์สุทัศน์ อมรสุทฺธิ

BIG CLEANING DAY2019

ภาพกิจกรรมบางส่วนวันทำความสะอาดวัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน ประจำปี 2562 ตั้งแต่เวล า 09.00 น. – 18.00 น. ชออนุโมทนาบุญขอบคุณญาติโยมทุกท่านที่ได้ไปช่วยกันทำความสะอาดในครั้งนี้ ขออานิสงส์แห่งการทำความดีจงปัดเป่าภยันตรายทั้งหลายให้ห่างไกลจากทุกท่านและครอบครัวตลอดไปเทอญฯ (ภาพโดย พระอาจารย์สุทัศน์ อมรสุทฺธิ)