ประมวลภาพบวชศีลจาริณีประจำปี 2562 ชุดที่ 4

โครงการบวชศีลจาริณี (บวชชีพราหมณ์) เพื่อปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ณ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน จัดเป็นประจำทุกปี เปิดโอกาสให้สุภาพสตรีชาวไทยและชาวต่างชาติ (บางปี) มาเข้ารับการอบรมบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมโดยการปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ 13-21 กรกฎาคม 2562 ในปีนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 57 ท่าน  พระเดชพระคุณพระเทพภาวนามงคล เจ้าอาวาสเป็นประธานอำนวยการ พระครูภาวนาวิธาน (อ.สุทัศน์ อมรสุทฺธิ) เป็นประธานดำเนินการ พระมหาภาสกรณ์ ปิโยภาโส  พระมหาอภิเดช ญาณสิริ  พระครูปลัดวรพล กิตฺติวณฺโณ เป็นอาจารย์คอยกำกับดูแลตลอดโครงการ  มีจิตอาสาหลายท่านและมีคณะเจ้าภาพภัตตาหารเลี้ยงเช้า-เพลตลอดโครงการเช่นเดียวกัน  ในนามคณะสงฆ์วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน ขออนุโมทนาบุญมายังทุกท่าน

กิจกรรมบวชชีปี 2561

การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน คือ การฝึกฝนอบรมตนด้วยการลงมือปฏิบัติตามหลักคำสอนในพระไตรปิฎกซึ่งเป็นคัมภีร์รวบรวมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้กับพุทธสาวกนามว่า -วักกะลิ-ว่า ผู้ใดเห็นธรรม (ปฏิบัติจนเข้าใจ) ผู้นั้นได้ชื่อว่าเห็นเรา (พระตถาคต) ฉะนั้นไม่ว่าจะนานแค่ไหนก็ตาม พระพุทธศาสนาจะดำรงอยู่ได้ ก็ด้วยการพุทธศาสนิกประพฤติปฎิบัติตามคำสั่งสอนอย่างไม่ลดละ และทำอย่างต่อเนื่อง เพราะพุทธองค์ทรงฝากพระพุทธศาสนาไว้กับทุกคน

ประมวลภาพกิจกรรมบวชศีลจาริณีประจำปี 2562 ชุดที่ 3

โครงการบวชศีลจาริณี (บวชชีพราหมณ์) เพื่อปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ณ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน จัดเป็นประจำทุกปี เปิดโอกาสให้สุภาพสตรีชาวไทยและชาวต่างชาติ (บางปี) มาเข้ารับการอบรมบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมโดยการปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ 13-21 กรกฎาคม 2562 ในปีนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 57 ท่าน  พระเดชพระคุณพระเทพภาวนามงคล เจ้าอาวาสเป็นประธานอำนวยการ พระครูภาวนาวิธาน (อ.สุทัศน์ อมรสุทฺธิ) เป็นประธานดำเนินการ พระมหาภาสกรณ์ ปิโยภาโส  พระมหาอภิเดช ญาณสิริ  พระครูปลัดวรพล กิตฺติวณฺโณ เป็นอาจารย์คอยกำกับดูแลตลอดโครงการ  มีจิตอาสาหลายท่านและมีคณะเจ้าภาพภัตตาหารเลี้ยงเช้า-เพลตลอดโครงการเช่นเดียวกัน  ในนามคณะสงฆ์วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน ขออนุโมทนาบุญมายังทุกท่าน