วางตำแหน่งให้ใจเรายืน

ตำแหน่ง (Position) ถูกกำหนดขึ้นเพื่อการรับภาระหรือทำธุระให้หน้าที่ความรับผิดชอบในสายงานประสบความสำเร็จ หรือ ก้าวหน้าต่อไป การเลือกตำแหน่งหรือการถูกมอบตำแหน่งยังพบเห็นได้ในโลกของความเป็นจริง บางคนก็ถูกมอบให้โดยที่ไม่พร้อม บางคนก็พร้อมที่จะรับตำแหน่ง ทว่า ตำแหน่งของใจเรา คงยากยิ่งที่จะมีใครมามอบภาระหน้าที่นอกเสียจากตัวเราเอง

การวางตำแหน่งใจให้ถูกที่ จะนำไปสู่การพัฒนาความดีให้มีขึ้น เจริญขึ้น และอิสระมากขึ้น จึงไม่ควรมุ่งแค่ตำแหน่งที่ใครหยิบยื่น แต่จงเร่งหาพื้นที่ให้ใจได้ยืนและรั้งอยู่ได้ตลอด เพื่อรักษาความดีและพัฒนาความดีให้คงอยู่ตลอดไป