วาทะพระข้าวปั้น เพื่อการรังสรรค์ชีวิต

ถนนชีวิตของบางคนก็สั้น บางคนก็ยาวไกล ทว่าล้วนแต่ก้าวไปสู่จุดหมายของการใช้ชีวิตและเข้าใกล้เป้าหมายของชีวิต