กิจกรรมบวชชีปี 2561

การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน คือ การฝึกฝนอบรมตนด้วยการลงมือปฏิบัติตามหลักคำสอนในพระไตรปิฎกซึ่งเป็นคัมภีร์รวบรวมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้กับพุทธสาวกนามว่า -วักกะลิ-ว่า ผู้ใดเห็นธรรม (ปฏิบัติจนเข้าใจ) ผู้นั้นได้ชื่อว่าเห็นเรา (พระตถาคต) ฉะนั้นไม่ว่าจะนานแค่ไหนก็ตาม พระพุทธศาสนาจะดำรงอยู่ได้ ก็ด้วยการพุทธศาสนิกประพฤติปฎิบัติตามคำสั่งสอนอย่างไม่ลดละ และทำอย่างต่อเนื่อง เพราะพุทธองค์ทรงฝากพระพุทธศาสนาไว้กับทุกคน