SUMMER SCHOOL ACTIVITIES 2019

กิจกรรมโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน I วัฒนธรรมการละเล้นพื้นบ้าน เพื่อการพัฒนาทักษะการอยู่ร่วมกัน และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน I สอนโดย คณะครูจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาพโดย พระอาจารย์สุทัศน์ อมรสุทฺธิ