พระพุทธปทีป (หลวงพ่อดำ) วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน
ปณิธานงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูต
พระเทพภาวนามงคล วิ. เจ้าอาวาสวัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน
พระครูประภัศร์ธรรมวิเทศ (ล้อม ปภสฺสโร)
พระครูภาวนาวิธาน วิ. (สุทัศน์ อมรสุทฺธิ)
พระมหาอภิเดช ญาณสิริ (เนตรวิลา)
ความงามแห่งหมู่คณะสงฆ์
สังฆโสภณธรรม ความงามแห่งหมู่คณะ