ภาพกิจกรรมวันวิสาขบูชา

ประมวลภาพกิจกรรมวิสาขบูชา

คณะสงฆ์วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวต่างชาติที่นับถือพระพุทธศาสนา ได้ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญวันสำคัญในพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ธรรม และวันปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ

ในครั้งนี้ พระครูปภัศร์ธรรมวิเทศ (หลวงตาล้อม ปภสฺสโร) ประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธี และ นอ.ใจเพชร ทองด้วง ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ รวมทั้งข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต มาร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน

ภาคเช้าประกอบพิธีเวียนเทียนเดินประทักษิณรอบพระอุโบสถ ต่อด้วยเข้ารวมกันในห้องใต้ถุนสวดมนต์ สมาทานศีล ฟังพระธรรมเทศนา โดย พระครูภาวนาวิธาน วิ. (อ.สุทัศน์ อมรสุทฺธิ) เป็นองค์แสดงธรรม จากนั้นได้ออกมาใส่บาตรรอบพระอุโบสถ นับว่าเป็นโชคอย่างยิ่งที่ฝนหยุดตกในช่วงพิธีการสำคัญราวกับว่าเทวดาท่านมาร่วมในพิธีด้วย

Similar Posts