วันวิสาขบูชา
|

ทำบุญวันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา (Vesak Day) เป็นวันสำคัญของชาวพุทธทั่วโลก เพราะเกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์เมื่อครั้งพุทธกาล  3 ประการสำคัญคือ ตรงกับวันประสูติ  วันตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ และวันเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือในสมัยโบราณเรียกว่า เดือนวิสาขะ

ณ สวนลุมพินีวันเพ็ญเดือน 6 พระนางสิริมหามายาเทวี ทรงพระครรภ์แก่แต่ปรารภแปรพระราชฐานเสด็จยังกรุงเทวทหะจากกบิลพัสดุ์ ระหว่างทางทรงประทับชั่วคราว ณ ลุมพินีวัน ประทับใต้ต้นสาละแล้วก็ทรงให้การประสูติเจ้าชาย ซึ่งเป็นการรอคอยมาอย่างยาวนาน ได้รับการขนานพระนามว่า “สิทธัตถะ” ครั้นทรงพักพระวรกายดีขึ้นได้เสด็จกลับกบิลพัสดุ์ เพื่อนำเจ้าชายกลับสู่พระราชวัง ยังความปลื้มปีติอย่างล้นเหลือต่อพระเจ้าสุทโธทนะยิ่งนัก

ครั้นเจ้าชายสิทธัตถะเจริญชันษาแล้วตัดสินพระทัยออกผนวช จนได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ (ปัญญาญาณอันสูงสุด) ซึ่งตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เช่นกัน นับจากนั้นพระองค์ก็เริ่มการสอนสิ่งที่ทรงรู้โดยพระองค์เองแก่สาวกกลุ่มแรก นั่นคือ ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 จนได้ดวงตาเห็นธรรม (เข้าใจความจริงของชีวิต)

ดอกไม้วิสาขบูชา

พระพุทธองค์เสด็จจาริกเผยแผ่คำสอนตามเมืองน้อยจากเหนือจรดใต้ รวมเวลาแล้วได้ 45 ปี เมื่อบรรลุถึงวัย 80 ปี เสด็จดับขันธปรินิพพาน ณ ร่มไม้รัง (ต้นสาละ) คู่ ในสาลวโนทยานของมัลลกษัตริย์ ใกล้เมืองกุสินารา เมื่อ วันเพ็ญเดือน ๖ และนับเป็นการนับปี พ.ศ.1 จนถึงล่วงเลยมาถึงปี พ.ศ.2565

เมื่อวันสำคัญเช่นนี้เวียนมาบรรจบอีกครั้ง จึงควรอย่างยิ่งที่ชาวพุทธทุกคนจะต้องประกอบพิธีบูชา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณอันอุดมค่าของพระองค์ ได้มอบมรดกธรรมไว้เป็นเครื่องมือต่อสู้กับสรรพกิเลสในดวงใจให้ทุเลา กระทั่งขจัดให้หมดสิ้นได้โดยแท้จริง

พิธีการ

  • พิธีเวียนเดินประทักษิณ
  • ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
  • ฟังพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ (พระครูประภัศร์ธรรมวิเทศ)
  • สวดมนต์ทำวัตรแปล
  • เจริญจิตภาวนา (ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน)

วันดำเนินการ

  • อาทิตย์ที่ 15 พ.ค. 2565

  • เวลา 09.30 น. -15.00 น.

สอบถามข้อมูล

  • +44 (0) 208 946 1357

  • +44(0) 7483 905 797

  • buddhapadapadipa@live.com

Similar Posts