วาทะพระข้าวปั้น

ด้อยหรือเด่นเราเป็นเลือก

เก่ง กับ แกร่ง มันแสดงออกถึงคุณค่าในตัวเรา  ชีวิตตั้งแต่เด็กแบเบาะจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ที่ผ่านกลเกมส์ชีวิตมาพอสมควร สะท้อนภาพความเก่งและแกร่งมาตามลำดับ

ความเก่ง (ความรู้ ประสบการณ์ การยั้งคิด ครุ่นคิดพินิจอย่างครบถ้วน) ยังตั้งมั่นอยู่กับทุกคนที่ยังฝึกฝน แม้วัยจะโรยราไปตามเหตุและผลของสังขารรูป

ความแกร่ง (แข็งแรง ทนตรากตรำ และศักยภาพของร่างกาย) จะสมบูรณ์ดีตลอดไปนั้น ท่าจะยาก ทุกขวบปีมีตัวบ่งชี้สภาพร่างกาย หรือ ตัวชี้วัดความแกร่งตลอดเวลา

ความเก่ง และ ความแกร่ง ถ้ายังสามารถทำงานคู่ขนานกันได้อย่างลงตัว ย่อมถือว่าเป็นมงคลชีวิต ทว่าอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดถูกลดทอนลง การกระทำภาระหน้าที่ย่อมได้รับผลกระทบไปด้วย
ความเก่ง และ ความแกร่ง จึงบ่งชี้ คุณค่าชีวิต ที่เรามีมาตั้งแต่ลืมตาดูโลก และควรเป็นสองอย่างที่เรานั้นเลือกที่จะสร้าง ถนอมรักษา และพัฒนาให้ดีตลอดช่วงชีวิต

ขอให้ทุกลมหายใจ จงเป็นไปเพื่อเติมคุณค่าชีวิต แม้จะมีบางคนไม่เห็นค่า และกำลังจะด้อยค่าให้ก็ตาม

พอ.สุทัศน์

คุณค่าชีวิตด้อยหรือเด่นเราเป็นคนเลือก

Similar Posts