ปฏิบัติธรรม

ก้าวเด่นย่อมเห็นค่า

แต่ละก้าวที่สาวไปข้างหน้า ค่าน้อยหรือมาก วัดที่แต่ละก้าวนั้นสร้างกำลังแห่งสติแห่งการตื่นรู้ได้เพียงใด พระพุทธองค์ได้รับการขนานนามว่า พุทธะ คือ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
เมื่อเราเป็นผู้ที่กำลังเดินตามทางของพระพุทธองค์ การธำรงไว้ซึ่งสติ (ระลึกรู้ตัวเอง) ไว้สม่ำเสมอ เท่ากับการได้ปฏิบัติตามคำสอนอย่างมิต้องสงสัย


พื้นที่ชีวิตที่เต็มขังไปด้วยข้อแม้แห่งความแตกต่าง อาจสร้างความเคืองขุ่น เครียดขม จมจ่อมอยู่ในทางเลือกอันคับแคบ ทว่าถ้าเราเข้าถึงการรู้เหตุ และวิธีดับเหตุได้ไว ข้อแม้ทั้งหลายจักกลายเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ถูกวางไว้ เพื่อให้ก้าวที่ยังไปต่อ มีกำลังพอที่จะเดินสู่หมุดหมายสำคัญของชีวิต นั่นคือ ความว่างเปล่าอย่างตื่นรู้โดยแท้จริง www.padipa.org


พอ.สุทัศน์

Similar Posts